December 05, 2023, 20:08:32 PM

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
News / Version 0.20 - four village quests
« Last post by Tomashu on January 08, 2023, 10:38:17 AM »
New year, new version. This time I mainly focused on the plot, which is now 3x longer ;) The rest are minor improvements and fixes that came out during the tests. Unfortunately, you can't use auto update because I made a fix there and it couldn't update itself. From the next version it should be able to.

CaRpg 0.19 (137 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.9 or older
+ continued storyline with 4 subquests
+ destroyable barricade
+ can pick exact value how long to rest in inn
+ better npc targeting for spell casting aroud corners
+ improvements to raise spell
+ alchemy panel improvements, potions created from team ingredients are now team items
+ converted quests "kill animals", "dire wolf" to script
+ adding loading save file to crash report
+ update libraries: Bullet Physics 3.2.4, Curl 7.86, DirectXMath 3.17b, FMod 2.02.11, JSON for Modern C++ 3.11.2, zlib 1.2.13
- inconsistency in quest "kill animals" between dialog and received gold
- adding notest on second page didn't work
- missing hit effect for client training targets
- missing hit effect for npc training targets
- bugged news text after completing bandits collect toll quest
- better search box for locations
- npc couldn't cast heal on himself inside building
- wrong drunk idle texts inside inn
- incompatibility in world map between client and server
- quest "kill animals" could pick already cleared location and there would be no enemies
- couldn't finish quest "herbs for the alchemist" [Zielu]
- when asking about nearby locations npc don't say that hunters camp is empty [Zielu]
- broken save when exited to menu and started new game
- in multiplayer starting with hunter didn't revealed where the camp is [Zielu]
- no animation when npc talk that he don't have potions in combat [Zielu]
2
Newsy / Wersja 0.20 - zadania w czterech wioskach
« Last post by Tomashu on January 08, 2023, 10:36:07 AM »
Nowy rok, nowa wersja. Tym razem głównie się skupiłem na fabule która jest teraz 3x dłuższa ;) Reszta to pomniejsze usprawnienia i poprawki które wyszły przy okazji testów. Niestety nie można użyć auto aktualizacji bo zrobiłem tam poprawkę a sam siebie nie umiał zaktualizować. Od następnej wersji już powinien móc.

CaRpg 0.19 (137 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.9 lub starszej
+ kontynuacja fabuły z 4 podzadaniami
+ zniszczalna barykada
+ można dokładnie wybrać ile dni chce się odpoczywać w karczmie
+ lepsze celowanie przez npc z czarów zza rogu
+ poprawki dla czaru ożywienia
+ usprawnienia w panelu alchemi, mikstury utworzone z zasobów drużynowych są teraz drużynowe
+ konwersja zadań "zabij zwierzęta", "złowieszczy wilk" na skrypty
+ dodawanie wczytywanego zapisu do raportu z crasha
+ aktualizacja bibliotek: Bullet Physics 3.2.4, Curl 7.86, DirectXMath 3.17b, FMod 2.02.11, JSON for Modern C++ 3.11.2, zlib 1.2.13
- niezgodność nagrody w zadaniu "zabij zwierzęta" pomiędzy tekstem a otrzymanym złotem
- dodawanie notatek na drugiej stronie nie działało
- brak efektu uderzenia w cel treningowy u klienta
- brak efektu uderzenia w cel treningowy przez npc
- popsuty tekst newsa po wykonaniu zadania z bandytami pobierającymi opłatę
- lepsze działanie wyszukiwarki lokalizacji
- npc nie mógł rzucać leczenia na siebie w budynku
- złe losowe pijane teksty npc w karczmie
- niezgodność w działaniu mapy świata pomiędzy klientem a serwerem
- zadanie "zabij zwierzęta" mogło wybrać lokalizację w której już byliśmy i nie było wtedy wrogów
- nie można było ukończyć zadania "zioła dla alchemika" [Zielu]
- gdy pytamy o okoliczne lokalizacje npc nie mówi że obóz łowców jest pusty [Zielu]
- uszkodzony zapis gdy z gry wróciło się do menu i rozpoczęło nową grę
- w multiplayer rozpoczynanie z łowcą w drużynie nie pokazywało gdzie jest obóz [Zielu]
- brak animacji podczas walki gdy npc mówi że nie ma miksturek [Zielu]
3
News / Version 0.19
« Last post by Tomashu on December 10, 2022, 15:00:10 PM »
The first and probably the last version this year :-[ After a long break I came back to work on carpg, the changes are mainly bug fixes.

CaRpg 0.19 (132 MB)

Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.8 or older
+ slower movement when shooting/casting
+ scene manager improvements - ground items
+ shortcuts for fast travel notification (F1/F3)
+ converted quest "lost artifact" to script
+ removed useless console commands
+ UI improvements
- crash when leave location, save on worldmap & load
- crash when loading game in dungeon with vines effect
- broken skill tooltips
- ai don't change target while attacking
- taking equiped item from corpse wrongly updated inventory view
- when finished traveler quest another traveler quest in same location will never timeout
- script error on quest timeout with "find artifact"/"stolen artifact" in dungeon with single level
- wrong fast travel accept icon
- missing application icon when starting in fullscreen
- hide crosshair when talking
- not refreshing ability cooldowns on short travels
- sometimes stairs was generated next to doors
- don't spawn traps under objects
- fixed scaled unit points
4
Newsy / Wersja 0.19
« Last post by Tomashu on December 10, 2022, 14:57:57 PM »
Pierwsza i zapewne ostatnia wersja w tym roku :-[ Po dłuższej przerwie wróciłem do prac nad carpg, zmiany to głównie poprawki błędów.

CaRpg 0.19 (132 MB)

Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.8 lub starszej
+ wolniejsze chodzenie podczas strzelania/rzucania czarów
+ lepszy menadżer sceny - przedmioty na ziemi
+ skróty klawiszowe do powiadomienia o szybkiej podróży (F1/F3)
+ konwersja zadania "zagubiony artefakt" na skrypty
+ usunięte niepotrzebne komendy konsoli
+ usprawnienia UI
- crash po opuszczeniu lokalizacji, zapisaniu na mapie świata i wczytaniu
- crash po wczytaniu gry w podziemiach gdy jest efekt winorośli
- popsute opisy umiejętności
- ai nie zmienia celu w trakcie ataku
- zabieranie założonego przedmiotu ze zwłok niepoprawnie aktualizowało widok ekwipunku
- po ukończeniu zadania dla wędrowca następne zadanie w tym samym mieście nigdy się nie przedawniało
- błąd skryptu gdy minie czas zadania "znajdź artefakt"/"ukradziony artefakt" gdy minie czas zadania w podziemiach z jednym poziomem
- nieprawidłowy obrazek akceptacji powiadomienia
- brak ikony aplikacji przy starcie w trybie pełnoekranowym
- brak celownika podczas rozmowy
- brak odświeżania czasu zdolności podczas krótkiej podróży
- czasami generowało schody obok drzwi
- nie generowanie pułapek pod obiektami
- naprawione punkty skalowanych jednostek
5
Ideas & discussions / Happy New Year Everyone!
« Last post by Docucat on January 14, 2022, 23:05:59 PM »
was it?
6
News / Version 0.18 - A bit of everything
« Last post by Docucat on January 14, 2022, 23:01:21 PM »
nice work
7
News / Version 0.18 - A bit of everything
« Last post by Minister of Death on August 14, 2021, 16:19:11 PM »
Wow, great work! I really missed the update this time, I was so busy early this summer damn. Anyways late thanks for the good work Tomashu and Groszek!
8
News / Re: Version 0.18 - A bit of everything
« Last post by SpazzMaticus on July 11, 2021, 20:10:43 PM »
Woo, the art is looking real great! Been following carpg from time to time. Just wondering, any chance the terrain generation for towns gets revamped? You could have the heightmap generate squares that are higher or lower and put some of the houses on them.
9
News / Version 0.18 - A bit of everything
« Last post by Tomashu on July 03, 2021, 19:57:25 PM »
Ehh, it was hard to get to work, but here is the new version;) Thanks to Groszek for graphic changes, at least there is something to look at.

CaRpg 0.18 (132 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.7.1 or older
+ new gui textures, mages tower, spider, mannequin and shield - created by Groszek
+ small continued storyline
+ effects: rooted and slow moving
+ abilities "entangling arrow" / "bear trap" - can be learned in hunters camp
+ spell "fire trap" - can be learned from mages
+ investments in journal
+ can't kick out hero before he receive gold from sawmill/mine
+ converted quest "stolen artifact" to script
+ new console commands: "nocd" (abilities have no cooldown, costs no mana/stamina), "find" (search for nearest entity)
+ better scene manager - traps
- quests with long names don't fit in journal
- wrong sounds when hit skeleton/golem
- missing client hit sound from spears trap, from spells hit
- arrow hit wall sound for clients when shoot enemy was standing close to wall
- heal spell effect looked different for clients
- rare crash when loading
10
Newsy / Wersja 0.18 - Wszystkiego po trochu
« Last post by Tomashu on July 03, 2021, 19:55:23 PM »
Ehh ciężko było się zagonić do roboty ale oto jest nowa wersja ;) Podziękowania dla Groszka za zmiany graficzne, przynajmniej jest na co popatrzeć.

CaRpg 0.18 (132 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.7.1 lub starszej
+ nowe tekstury gui, wieża magów, pająk, manekin i tarcze - utworzone przez Groszek
+ mała kontynuacja fabuły
+ efekty: zakorzeniony, spowolniony ruch
+ zdolności "oplatająca strzała" / "pułapka na niedźwiedzie" - można nauczyć się w obozie łowców
+ czar "ognista pułapka" - można nauczyć się od magów
+ zakładka inwestycje w dzienniku
+ nie można wyrzucić bohatera z drużyny dopóki nie dostanie złota z tartaku/kopalni
+ konwersja zadania "skradziony artefakt" na skrypty
+ nowe komendy "nocd" (zdolności nie mają czasu odnowienia, nie kosztują many/wytrzymałości), "find" (szuka najbliższego obiektu)
+ lepszy menadżer sceny - pułapki
- zadania z długą nazwą nie mieszczą się w dzienniku
- nieprawidłowe dźwięki po trafieniu szkieleta/golema itp
- brak dźwięku trafienia przez włócznie pułapkę u klienta/od trafienia czarem
- dźwięk trafienia w ściane u klienta jeśli zastrzelony wróg stał obok ściany
- efekt leczenia inaczej wyglądał u klienta
- rzadki crash podczas wczytywania
Pages: [1] 2 3 ... 10