May 28, 2024, 06:52:15 AM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tomashu

Pages: [1] 2 3 ... 19
1
News / Version 0.20 - four village quests
« on: January 08, 2023, 10:38:17 AM »
New year, new version. This time I mainly focused on the plot, which is now 3x longer ;) The rest are minor improvements and fixes that came out during the tests. Unfortunately, you can't use auto update because I made a fix there and it couldn't update itself. From the next version it should be able to.

CaRpg 0.19 (137 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.9 or older
+ continued storyline with 4 subquests
+ destroyable barricade
+ can pick exact value how long to rest in inn
+ better npc targeting for spell casting aroud corners
+ improvements to raise spell
+ alchemy panel improvements, potions created from team ingredients are now team items
+ converted quests "kill animals", "dire wolf" to script
+ adding loading save file to crash report
+ update libraries: Bullet Physics 3.2.4, Curl 7.86, DirectXMath 3.17b, FMod 2.02.11, JSON for Modern C++ 3.11.2, zlib 1.2.13
- inconsistency in quest "kill animals" between dialog and received gold
- adding notest on second page didn't work
- missing hit effect for client training targets
- missing hit effect for npc training targets
- bugged news text after completing bandits collect toll quest
- better search box for locations
- npc couldn't cast heal on himself inside building
- wrong drunk idle texts inside inn
- incompatibility in world map between client and server
- quest "kill animals" could pick already cleared location and there would be no enemies
- couldn't finish quest "herbs for the alchemist" [Zielu]
- when asking about nearby locations npc don't say that hunters camp is empty [Zielu]
- broken save when exited to menu and started new game
- in multiplayer starting with hunter didn't revealed where the camp is [Zielu]
- no animation when npc talk that he don't have potions in combat [Zielu]

2
Newsy / Wersja 0.20 - zadania w czterech wioskach
« on: January 08, 2023, 10:36:07 AM »
Nowy rok, nowa wersja. Tym razem głównie się skupiłem na fabule która jest teraz 3x dłuższa ;) Reszta to pomniejsze usprawnienia i poprawki które wyszły przy okazji testów. Niestety nie można użyć auto aktualizacji bo zrobiłem tam poprawkę a sam siebie nie umiał zaktualizować. Od następnej wersji już powinien móc.

CaRpg 0.19 (137 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.9 lub starszej
+ kontynuacja fabuły z 4 podzadaniami
+ zniszczalna barykada
+ można dokładnie wybrać ile dni chce się odpoczywać w karczmie
+ lepsze celowanie przez npc z czarów zza rogu
+ poprawki dla czaru ożywienia
+ usprawnienia w panelu alchemi, mikstury utworzone z zasobów drużynowych są teraz drużynowe
+ konwersja zadań "zabij zwierzęta", "złowieszczy wilk" na skrypty
+ dodawanie wczytywanego zapisu do raportu z crasha
+ aktualizacja bibliotek: Bullet Physics 3.2.4, Curl 7.86, DirectXMath 3.17b, FMod 2.02.11, JSON for Modern C++ 3.11.2, zlib 1.2.13
- niezgodność nagrody w zadaniu "zabij zwierzęta" pomiędzy tekstem a otrzymanym złotem
- dodawanie notatek na drugiej stronie nie działało
- brak efektu uderzenia w cel treningowy u klienta
- brak efektu uderzenia w cel treningowy przez npc
- popsuty tekst newsa po wykonaniu zadania z bandytami pobierającymi opłatę
- lepsze działanie wyszukiwarki lokalizacji
- npc nie mógł rzucać leczenia na siebie w budynku
- złe losowe pijane teksty npc w karczmie
- niezgodność w działaniu mapy świata pomiędzy klientem a serwerem
- zadanie "zabij zwierzęta" mogło wybrać lokalizację w której już byliśmy i nie było wtedy wrogów
- nie można było ukończyć zadania "zioła dla alchemika" [Zielu]
- gdy pytamy o okoliczne lokalizacje npc nie mówi że obóz łowców jest pusty [Zielu]
- uszkodzony zapis gdy z gry wróciło się do menu i rozpoczęło nową grę
- w multiplayer rozpoczynanie z łowcą w drużynie nie pokazywało gdzie jest obóz [Zielu]
- brak animacji podczas walki gdy npc mówi że nie ma miksturek [Zielu]

3
News / Version 0.19
« on: December 10, 2022, 15:00:10 PM »
The first and probably the last version this year :-[ After a long break I came back to work on carpg, the changes are mainly bug fixes.

CaRpg 0.19 (132 MB)

Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.8 or older
+ slower movement when shooting/casting
+ scene manager improvements - ground items
+ shortcuts for fast travel notification (F1/F3)
+ converted quest "lost artifact" to script
+ removed useless console commands
+ UI improvements
- crash when leave location, save on worldmap & load
- crash when loading game in dungeon with vines effect
- broken skill tooltips
- ai don't change target while attacking
- taking equiped item from corpse wrongly updated inventory view
- when finished traveler quest another traveler quest in same location will never timeout
- script error on quest timeout with "find artifact"/"stolen artifact" in dungeon with single level
- wrong fast travel accept icon
- missing application icon when starting in fullscreen
- hide crosshair when talking
- not refreshing ability cooldowns on short travels
- sometimes stairs was generated next to doors
- don't spawn traps under objects
- fixed scaled unit points

4
Newsy / Wersja 0.19
« on: December 10, 2022, 14:57:57 PM »
Pierwsza i zapewne ostatnia wersja w tym roku :-[ Po dłuższej przerwie wróciłem do prac nad carpg, zmiany to głównie poprawki błędów.

CaRpg 0.19 (132 MB)

Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.8 lub starszej
+ wolniejsze chodzenie podczas strzelania/rzucania czarów
+ lepszy menadżer sceny - przedmioty na ziemi
+ skróty klawiszowe do powiadomienia o szybkiej podróży (F1/F3)
+ konwersja zadania "zagubiony artefakt" na skrypty
+ usunięte niepotrzebne komendy konsoli
+ usprawnienia UI
- crash po opuszczeniu lokalizacji, zapisaniu na mapie świata i wczytaniu
- crash po wczytaniu gry w podziemiach gdy jest efekt winorośli
- popsute opisy umiejętności
- ai nie zmienia celu w trakcie ataku
- zabieranie założonego przedmiotu ze zwłok niepoprawnie aktualizowało widok ekwipunku
- po ukończeniu zadania dla wędrowca następne zadanie w tym samym mieście nigdy się nie przedawniało
- błąd skryptu gdy minie czas zadania "znajdź artefakt"/"ukradziony artefakt" gdy minie czas zadania w podziemiach z jednym poziomem
- nieprawidłowy obrazek akceptacji powiadomienia
- brak ikony aplikacji przy starcie w trybie pełnoekranowym
- brak celownika podczas rozmowy
- brak odświeżania czasu zdolności podczas krótkiej podróży
- czasami generowało schody obok drzwi
- nie generowanie pułapek pod obiektami
- naprawione punkty skalowanych jednostek

5
News / Version 0.18 - A bit of everything
« on: July 03, 2021, 19:57:25 PM »
Ehh, it was hard to get to work, but here is the new version;) Thanks to Groszek for graphic changes, at least there is something to look at.

CaRpg 0.18 (132 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.7.1 or older
+ new gui textures, mages tower, spider, mannequin and shield - created by Groszek
+ small continued storyline
+ effects: rooted and slow moving
+ abilities "entangling arrow" / "bear trap" - can be learned in hunters camp
+ spell "fire trap" - can be learned from mages
+ investments in journal
+ can't kick out hero before he receive gold from sawmill/mine
+ converted quest "stolen artifact" to script
+ new console commands: "nocd" (abilities have no cooldown, costs no mana/stamina), "find" (search for nearest entity)
+ better scene manager - traps
- quests with long names don't fit in journal
- wrong sounds when hit skeleton/golem
- missing client hit sound from spears trap, from spells hit
- arrow hit wall sound for clients when shoot enemy was standing close to wall
- heal spell effect looked different for clients
- rare crash when loading

6
Newsy / Wersja 0.18 - Wszystkiego po trochu
« on: July 03, 2021, 19:55:23 PM »
Ehh ciężko było się zagonić do roboty ale oto jest nowa wersja ;) Podziękowania dla Groszka za zmiany graficzne, przynajmniej jest na co popatrzeć.

CaRpg 0.18 (132 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.7.1 lub starszej
+ nowe tekstury gui, wieża magów, pająk, manekin i tarcze - utworzone przez Groszek
+ mała kontynuacja fabuły
+ efekty: zakorzeniony, spowolniony ruch
+ zdolności "oplatająca strzała" / "pułapka na niedźwiedzie" - można nauczyć się w obozie łowców
+ czar "ognista pułapka" - można nauczyć się od magów
+ zakładka inwestycje w dzienniku
+ nie można wyrzucić bohatera z drużyny dopóki nie dostanie złota z tartaku/kopalni
+ konwersja zadania "skradziony artefakt" na skrypty
+ nowe komendy "nocd" (zdolności nie mają czasu odnowienia, nie kosztują many/wytrzymałości), "find" (szuka najbliższego obiektu)
+ lepszy menadżer sceny - pułapki
- zadania z długą nazwą nie mieszczą się w dzienniku
- nieprawidłowe dźwięki po trafieniu szkieleta/golema itp
- brak dźwięku trafienia przez włócznie pułapkę u klienta/od trafienia czarem
- dźwięk trafienia w ściane u klienta jeśli zastrzelony wróg stał obok ściany
- efekt leczenia inaczej wyglądał u klienta
- rzadki crash podczas wczytywania

7
Pomoc i błędy / Problemy typu Dev
« on: March 01, 2021, 10:56:19 AM »
Dodałem, nie wiem tylko czy jest sens tam pisać :P

8
Pomoc i błędy / Problemy typu Dev
« on: February 19, 2021, 13:53:43 PM »
Nie ma na razie obsługi IK w silniku. Ale znalazłem coś takiego:
https://github.com/chinedufn/blender-iks-to-fks
https://github.com/chinedufn/blender-iks-to-fks/releases/tag/1.3.4

Jak ci zadziała to mogę dodać w eksporterze konwersję w locie :P

9
Pomoc i błędy / Problemy typu Dev
« on: February 18, 2021, 08:26:41 AM »
Co do błędu to chyba nie masz czegoś zainstalowane wg dokumentacji:
Quote
This method returns DXGI_ERROR_SDK_COMPONENT_MISSING if you specify D3D11_CREATE_DEVICE_DEBUG in Flags and the incorrect version of the debug layer is installed on your computer. Install the latest Windows SDK to get the correct version.

Możesz spróbować w pliku "D:\carpg\carpglib\source\Render.cpp" metodzie "void Render::CreateDevice()" zmienić linijkę
Code: [Select]
const int flags = IsDebug() ? D3D11_CREATE_DEVICE_DEBUG : 0;na ustawianie na sztywno na zero. Jak pomoże to dodam jakieś sprawdzanie czy da się utworzyć w trybie debug.

Co do pająka to ciężko stwierdzić bez pliku blend. Być może nie ustawiłeś animacji na "bind" pose przed eksportem, albo jest jakieś skalowanie/szkielet jest przesunięty (najlepiej jak jest punkcie 0,0,0).

10
Pomoc i błędy / Problemy typu Dev
« on: February 15, 2021, 20:21:31 PM »
Quote
Ubranie karczmarza było tylko testem czy jak zmienię coś w modelu to gra to łyknie :) zaczekam z pancerzami i animacjami.
https://github.com/Tomash667/carpglib/blob/master/tools/converter/script/2.78/io_import_qmsh.py
Poprawiona wersja importera - sprawdzałem na modelu człowieka i ubraniu kowala i działa. Najpierw trzeba zaimportować model człowieka, potem można pancerz.

Quote
colidboxy słabo się eksportują względem osi Z ale przy budynkach to nie przeszkadza ;) Planujesz dodać interakcję ze schodami/ stopniami? próbowałem ustawić colidboxa tak by działał jako "zjeżdżalnia" ale postać mimo to nie może na niego wejść.
W planach jest porządniejsza fizyka :P

Quote
Carpg obsługuje normalmapy?
Tak.

Quote
jakość modeli nie powala wiem - nigdy grafikiem 3D nie byłem, ale wygląda to troszkę lepiej moim zdaniem. Jeszcze jedno pytanie.

Tylko 5x lepsze niż to co było :P

Quote
Materiały na modelach mają ustawiony parametr shadeless. Czy jest w takim razie jakaś możliwość zmiany ilości odbitego światła na modelach? bo niektóre świecą się jak psu jajca.
Shadeless dałem przy imporcie bo zazwyczaj nie mam żadnych świateł, można to odznaczyć bo na nic nie wpływa. Jeśli chodzi ci o oświetlenie specular to wartości z blendera są eksportowane. Specular color, intensity, hardness.

Quote
Spróbowałem ponownie odpalić grę w visual studio. Wszystko poszło jak po maśle. Kompilacja zakończona powodzeniem, wygenerowano plik Carpg_d.exe. Wiec wrzucam debugowanie i wyskakuje błąd " invalid debug working directory (missing fmod.dll)." Co jest dość ciekawe bo plik ten znajduje się w folderze bin.
W projekcie trzeba ustawić "working directory" inaczej uruchamia tam gdzie jest projekt - jak dasz "$(SolutionDir)bin" to powinno działać.

Quote
No ale nie poddaje się, próbuję odpalić bez debugowania. I znów błąd. Tym razem "Failed to load languaged data files!". Pliki są w odpowiednim folderze folderze. W danych wyjściowych nie ma nic co by wskazywało na problem.
Gra szuka folderów lang/data w tym samym folderze co jest uruchomiona albo to co jest w resources.cfg. Domyślne wrzucone są takie wartości, upewnij się że się to u ciebie zgadza.
Code: [Select]
languages = "../lang"
system = "../system"
shaders = "../carpglib/shaders"

11
Pomoc i błędy / Problemy typu Dev
« on: February 15, 2021, 08:40:01 AM »
Wstępnie mogę ci powiedzieć że importer bardzo kiepsko obsługuje pancerze i muszę trochę poprzerabiać bo aktualnie gubi informację o wagach kości. Także lepiej się wstrzymaj z tym ubraniem karczmarza :/ Chyba że chcesz dodawać szkielet od zera.

12
Newsy / [PL] Patch 0.17.2
« on: February 10, 2021, 11:57:25 AM »
Wstępnie:
* lista inwestycji w dzienniku (zrobione)
* efekty postaci "zakorzenienie", spowolnienie ruchów
* umiejętność łowcy "oplatająca strzała", łotrzyka "zastawienie pułapki"
* może jakieś pająki strzelające sieciami
* kontynuacja głównej fabuły
* ulepszenia podziemi

13
Pomoc i błędy / Problemy typu Dev
« on: February 10, 2021, 11:53:36 AM »
Ciężko stwierdzić tak z opisu co jest nie tak :P Wrzuć gdzieś te modele to spojrzę co się dzieję.

14
Pomoc i błędy / Problemy typu Dev
« on: February 09, 2021, 07:28:09 AM »
Pancerz nie potrzebuje animacji ale wagi szkieletu już tak. Przy eksporcie trzeba zaznaczyć pancerz i szkielet i wybrać opcję "Use existing armature".

15
News / [EN] Patch 0.17.2
« on: February 06, 2021, 17:31:32 PM »
When doing some development I discovered serious bug that breaks dialogs/text in quests. So there is new version fixing that with some other minor fixes.

Changes:
Code: [Select]
- some quests dialogs/text get corrupted after loading
- acadmy/empty/cleared locations wasn't safe, can't use fast travel
- player couldn't use some iron/gold veins
- when the client starts the conversation, the previous text is visible for a moment, when he ends the conversation there is an empty panel

Pages: [1] 2 3 ... 19