April 09, 2020, 12:00:51 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Tomashu

Pages: [1] 2 3 ... 5
1
News / Version 0.14 - alchemy, shrine, continued storyline
« on: March 31, 2020, 17:24:18 PM »
The new version of the occasion coronavirus  :-X

Special thanks to brave testers: BottledByte i Lemiczek ;)

If forum is not for you I welcome you to discord: https://discord.gg/pKKBUg8

CaRpg 0.14 (116 MB)

Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.5.1 or older
+ continued storyline and side quest
+ alchemy skill, crafting 6 simple potions (healing & mana)
+ new history feat: student of traveling merchant (+10 haggle, 500 gold)
+ building inside city - shrine
+ camera setup in dialogs
+ converted quests "deliver letter" and "gladiator armor" to scripts
+ loading feats from file
+ loading rooms from file
+ scene manager improvements (part 2)
+ warp to building front command
+ search for location shortcut - F, journal & chat buttons
+ cancel attack key - X
+ update libraries: AngelScript 2.34, Bullet 2.89
- save in hardcore mode wasn't removed
- ai gets stuck when using stools in inn
- improved summon wolf targeting
- rare crash when canceling pick server
- missing message about completing all unique quests
- unit is overloaded after exceeding carry capacity [Lemiczek]
- changing controls require double-click [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- error with missing dll MSVCP140 on some systems [BottledByte]
- after defeat on arena dash gets broken [Lemiczek]
- defeated ally blocks dash
- thunder bolt can be cast thru walls and objects
- ai aiming fixed
- herbs spawned behind location area [BottledByte]
- if unit lies on ground, after entering location it will be still lying
- fast travel toast inactive when there is another [Lemiczek]
- weird character placement and downwarp using a wand and seat after canceling take out weapon [BottledByte]
- health bar in multiplayer incorrect update after defeat [BottledByte]
- magic crystal does not have mana restoring effect [BottledByte]
- dash/bull's charge could move thru small objects and get player stuck [Lemiczek, BottledByte]
- journal cycling while adding a note during world map [Lemiczek]
- multiplayer terrain synchronization weirdness on packet loss [BottledByte]
- console causing game crash when extremely long integer is supplied to a command [BottledByte, Lemiczek]
- items can be used in knockout animation or when lying on ground [BottledByte]
- client crash when disconnected during changing dungeon level
- missing mouth animation when talking for clients
- broken lobby after client with invalid data checksum tries to join [BottledByte]

2
Newsy / Wersja 0.14 - alchemia, kapliczka, kontynuacja fabuły
« on: March 31, 2020, 17:20:29 PM »
Nowa wersja z okazji koronawirusa  :-X

Specjalne podziękowania dla dzielnych testerów: BottledByte i Lemiczek ;)

Jeśli forum nie jest dla ciebie to zapraszam na discorda: https://discord.gg/pKKBUg8

CaRpg 0.14 (116 MB)

Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.5.1 lub starszej
+ kontynuacja fabuły i poboczne zadanie
+ umiejętność alchemii, wytwarzanie 6 prostych miksturek (leczenie & mana)
+ nowy atut historii: uczeń wędrownego kupca (+10 targowania, 500 złota)
+ budynek w mieście - kapliczka
+ ustawienia kamery podczas rozmowy
+ przeniesienie zadań "dostarcz list" i "pancerz gladiatora" do skryptów
+ wczytywanie atutów z pliku
+ wczytywanie pokoi z pliku
+ usprawnienia menadżera sceny - część 2
+ komenda warp może przenieść do przodu budynku
+ skrót do szukania lokalizacji - F, przyciski dziennik i chat
+ klawisz anulowania ataku - X
+ aktualizacja bibliotek: AngelScript 2.34, Bullet 2.89
- zapis w trybie hardcore nie był usuwany
- ai ciągle korzystało ze stołków w karczmie
- usprawnienie celowania z przywołania wilka
- rzadki crash przy zamykaniu okna wyboru serwera
- brakujący komunikat o ukończeniu wszystkich unikalnych zadań
- przeciążenie po przekroczeniu limitu udźwigu [Lemiczek]
- zmiana ustawień sterowania wymagała podwójnego kliknięcia [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- błąd z brakiem dll MSVCP140 na niektórych systemach [BottledByte]
- po porażce na arenie zdolność zryw jest zepsuta [Lemiczek]
- pokonany sojusznik blokował zdolność zryw
- czar piorun mógł być rzucany przez ściany i obiekty
- poprawki co celowania przez ai
- zioła generowały się poza obszarem lokalizacji [BottledByte]
- jeśli jednostka leży na ziemi to po powrocie do lokalizacji też będzie leżeć
- powiadomienie o szybkiej podróży jest nieaktywne gdy jest więcej niż jedno [Lemiczek]
- dziwna pozycja i teleportowanie gracza przy używaniu różdżki i krzesła podczas anulowania wyjmowania broni [BottledByte]
- pasek hp w multiplayer źle się aktualizuje po pokonaniu postaci [BottledByte]
- magiczny kryształ nie przywraca many [BottledByte]
- zryw/bycza szarża pozwalał przechodzić przez niskie obiekty i powodował zaklinowanie się gracza [Lemiczek, BottledByte]
- podczas dodawania notatki na mapie świata klawisze 1,2,3 zmieniały zakładkę w dzienniku [Lemiczek]
- nieprawidłowa synchronizacja terenu przy utracie pakietów [BottledByte]
- crash gdy w konsoli poda się za długą liczbę [BottledByte, Lemiczek]
- można używać przedmiotów podczas animacji upadania lub leżąc na ziemi [BottledByte]
- crash klienta przy rozłączaniu przy zmianie poziomu w podziemiach
- brak animacji ust podczas mówienia u klientów
- popsute lobby gdy próbuje dołączyć osoba z nieprawidłową sumą kontrolną danych [BottledByte]

3
News / Progress towards v 0.14
« on: January 27, 2020, 07:27:30 AM »
News about what I am doing, because why not :)

✔️alchemy skill, crafting 6 simple potions
✔️converted quest "deliver letter" to scripts
✔️scene manager improvements (part 2)
✔️shrine building inside city
⏳more storyline continuation
⏳storyline side quest
❌zoom camera when talking
❌ai don't chase for infinite time
❌fix some old bugs

4
News / Version 0.13 - mage class & improvements
« on: January 11, 2020, 20:48:02 PM »
New year, new version :P On last day when i thought everything was ready for new release I found bug that could cause memory corruption and crash and random places. Hopefully this fixes some of reported crashes that I couldn't fix :-\

CaRpg 0.13 (115 MB)

Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.5 or older
+ continued storyline
+ pickable mage class
+ better aiming with bow
+ mana potion shortcut
+ allow player to use multiple abilities
+ loading abilities from files
+ new feat (magic adept), items: master wand, ring of mystic magic
+ moved quest "bandits collect toll" to scripts
+ changed some flora textures [Leinnan]
+ optimisations
+ scene manager improvements
+ updated to Visual Studio 2019
+ update libraries: Curl 7.66, DirectXMath 3.14, FMod 1.10.16, JSON for Modern C++ 3.7.0, SLikeNet 0.1.3
- crash or memory corruption when revisiting city between 1 and 9 days
- crash when clicking/removing shortcut at right time [Savagesheep/mishka]
- fixed drain spell crashing when casting unit is removed
- crash when using quickload in menu with console open and there is no save or failed to load
- removing keys in settings wasn't saved unless other keys were changed
- no mana regeneration for npc clerics
- crash on quest timeout "kill animals" when target location is cave or player visit forest for first time
- crash on quest timeout "camp near city"
- can't cast heal when something is between camera and player
- crash at world generation when failed to spawn location with artifact
- removed memory leak in cutscenes
- crash in save load panel when saves where changed manualy while playing
- running in side and attacking won't cause running attack
- missing floor/ceiling collider
- ai escape only to next room then stays
- crash when render initialization failed
- rare crash when spawning heroes in dungeon

5
Newsy / Wersja 0.13 - klasa maga & usprawnienia
« on: January 11, 2020, 20:44:18 PM »
Nowy rok, nowa wersja :P Dodatkowo został naprawiony jeden poważny błąd który mógł się aktywować w dowolnym momencie po korupcji pamięci i spowodować crasha :-\

CaRpg 0.13 (115 MB)

Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.5 lub starszej
+ kontynuacja fabuły
+ można wybrać klasę mag
+ lepsze celowanie z łuku
+ skrót do miksturki many
+ obsługa wielu zdolności używanych przez gracza
+ wczytywanie zdolności z pliku
+ nowy atut (adept magii), przedmioty: różdżka mistrza, pierścień magii mistycznej
+ przeniesienie zadania "bandyci pobierają opłatę" do skryptów
+ podmiana niektórych tekstur roślinności [Leinnan]
+ optymalizacje
+ usprawnienia menadżera sceny
+ aktualizacja do Visual Studio 2019
+ aktualizacja bibliotek: Curl 7.66, DirectXMath 3.14, FMod 1.10.16, JSON for Modern C++ 3.7.0, SLikeNet 0.1.3
- crash lub korupcja pamięci po ponownym odwiedzeniu miasta po 1 do 9 dniach
- crash przy klikaniu/usuwaniu skrótu w odpowiednim momencie [Savagesheep/mishka]
- naprawiony crash gdy jednostka rzucająca wyssanie życia jest usuwana
- crash przy wczytywaniu gry w menu gdy otwarta jest konsola i nie ma zapisu lub nie udało się wczytać
- usuwanie klawiszy w sterowaniu nie zapisywało się jeśli nie zmieniono innych ustawień
- brak regenercji many u npc kleryków
- crash po przekroczeniu czasu w zadaniu "zabij zwierzęta" gdy celem jest jaskinia lub gdy gracz odwiedzi las poraz pierwszy
- crash po przekroczeniu czasu w zadaniu "obóz obok miasta"
- nie można rzucić leczenia jeśli coś jest pomiędzy kamerą a graczem
- crash przy generowaniu świata gdy nie udało się znaleźć miejsca dla lokalizacji z artefaktem
- usunięty wyciek pamięci przy cutscenkach
- crash przy na ekranie zapisu gdy podmieniało się zapisy w tle
- atak podczas biegnięcia w bok nie powoduje ataku w biegu
- brak fizyki podłogi/sufitu w budynkach
- ai ucieka tylko do następnego pokoju, potem stoi w miejscu
- crash gdy są błędy inicjalizacji rendera
- rzadki crash przy generowaniu bohaterów w podziemiach

6
News / [EN] Patch 0.12.2
« on: October 27, 2019, 12:36:14 PM »
Who known when new version will be released so it makes no sense to keep patched bugs on github :P

Patch requires version 0.12, extract all files to same folder and overwrite existing items.
CaRpg patch 0.12.2 (2 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ MP packet logger
- crash when entering location when on leaving location team members was eating/drinking [Anonymous]
- longer waiting for clients that are slowly loading game [Leinnan]
- invalid calculations of when fast travel is available for clients
- improved take out/hide weapon animation

7
Newsy / [PL] Patch 0.12.2
« on: October 27, 2019, 12:34:00 PM »
Nowa wersja będzie nie wiadomo kiedy więc nie ma sensu trzymać załatanych bugów na githubie.

Patch wymaga wersji 0.12, należy wypakować do tego samego folderu nadpisując wszystkie pliki.
CaRpg patch 0.12.2 (2 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ logowanie pakietów MP
- crash przy wchodzeniu do lokalizacji jeśli przy wychodzeniu z poprzedniej członkowie drużyny jedli/pili [Anonymous]
- dłuższe czekanie na klientów u których gra powoli się ładuje [Leinnan]
- nieprawidłowe ustalanie kiedy możliwa jest szybka podróż u klienta
- poprawki do animacja wyjmowania/chowania broni

8
News / Version 0.12 - cleric, mana, story
« on: September 22, 2019, 19:56:55 PM »
And here comes the next version 0.12, if it goes on then maybe something will come out of this game ??? Extra thanks for Ampped for reported errors.

CaRpg 0.12 (115 MB)

Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.4.20 or older
+ academy - can recruit beginner heroes there
+ start of storyline
+ new player class: cleric - healing spell
+ mana
+ fast travel (can be used inside safe locations by team leader to quickly return to map)
+ new skills: gods magic, concentration
+ new feats: strong aura, magic harmony
+ new items: magic crystal, mana potions, 10 magic rings, amulet of mana
+ decreased strength requirments for blunt weapons/axes
+ loading character classes from file
+ update libraries: FMod 1.10.14
+ improved version checking, using libcurl
- crash when mages at arena kill spectator [Ampped]
- crash when goblins steal old bow [Ampped]
- in multiplayer redoing character creation was resetting to standard inventory
- eating herbs have now correct animation and sounds
- door sounds was playing very rare when someone else used door in mp
- crash when player hit by electro spell quits game at same time
- client crash when loading game with electro effect
- crash when npc follows player and he quits
- crash when npc escapes towards player and he quits
- crash after loading game when npc wants something from player that not exists after loading
- some spells didn't use magic power to increase damage
- captive doesn't join arena combat
- can't give gold to summoned or temporary team members
- crash on give gold dialog box or kick confirmation when player quit
- fixed location entrance direction
- in multiplayer game removing team members don't shuffle order
- client after exiting multiplayer and starting singleplayer wasn't leader
- units rotation that stay in single place could change after leaving location
- black armor missing texture

9
Newsy / Wersja 0.12 - kapłan, mana, fabuła
« on: September 22, 2019, 19:54:48 PM »
I oto nadchodzi kolejna wersja 0.12, jak tak dalej pójdzie to może coś z tego będzie ??? Podziękowania dla Ampped za kolejne zgłoszone błędy.

CaRpg 0.12 (115 MB)

Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.4.20 lub starszej
+ akademia - można tam rekrutować początkujących bohaterów
+ zalążek fabuły
+ nowa klasa gracza: kapłan - czar uleczenia
+ mana
+ szybka podróż (może być użyta przez przywódcę w bezpiecznej lokalizacji by szybko powrócić na mapę świata)
+ nowe umiejętności: magia bogów, koncentracja
+ nowe atuty: silna aura, harmonia many
+ nowe przedmioty: magiczny kryształ, miksturki many, 10 magicznych pierścieni, amulet many
+ obniżone wymagania siły dla broni obuchowych/toporów
+ wczytywanie klas postaci z pliku
+ aktualizacja bibliotek: FMod 1.10.14
+ usprawnione sprawdzanie wersji, wykorzystywanie biblioteki libcurl
- crash gdy magowie zabiją na arenie przez barierkę jednego z widzów [Ampped]
- crash gdy gobliny zabierają stary łuk [Ampped]
- zmiana postaci w trybie multiplayer resetowała ekwipunek postaci
- jedzenie ziół ma teraz poprawną animację i dźwięki
- dźwięk drzwi był bardzo rzadko odtwarzany w mp gdy ktoś inny korzystał z drzwi
- crash gdy gracz trafiony czarem piorun w tej samej chwili wyjdzie z gry
- crash klienta po wczytaniu gry z efektem pioruna
- crash gdy npc podąża za graczem a on wyjdzie z gry
- crash gdy npc ucieka do gracza a on wyjedzie z gry
- crash po wczytaniu gry gdy npc chciał coś od gracza którego nie ma po wczytaniu
- obrażenia od niektórych czarów były źle liczone i nieuwzględniało magicznej siły
- porwany nie dołącza do walki na arenie
- nie można dawać złota przywołanym jednostkom i tymczasowym członkom drużyny
- crash przy oknie dialogowym dawania złota/wyrzucania gdy gracz wyjdzie z gry
- poprawiony kąt wchodzenia do lokalizacji
- usuwanie członków drużyny w multiplayer nie zmienia kolejności drużyny
- klient po wyjściu z gry multiplayer i rozpoczęciu singleplayer nie był przewódcą drużyny
- obrót jednostek które stoją w miejscu zmieniał się w trakcie opuszczania lokalizacji
- brakująca tekstura czarnego pancerza

10
News / [EN] Patch 0.11.1
« on: August 12, 2019, 18:32:29 PM »
There were some bugs so specially for this occasion new patch, greetings for Savagesheep :-X

Patch requires version 0.11, files should be extracted to same directory replacing existing files.
CaRpg patch 0.11.1 (2 MB)

Code: [Select]
- crash on animals encounter [Savagesheep]
- crash when new player joins loaded multiplayer game [Savagesheep]
- crash prevention when loading multiplayer game for quest items [Savagesheep]
- crash when enemy cast drain and misses hitting melee or bow targets [Savagesheep]
- fixed attacking peaceful orcs cause attack from citizens
- units collision shape was slightly higher then it should be
- fixed starting resolution of 800x600
- running LAN server was visible on list of servers

11
Newsy / [PL] Patch 0.11.1
« on: August 12, 2019, 18:29:53 PM »
Były bugi więc specjalnie z tej okazji patch, pozdrowienia dla Savagesheep :-X

Patch wymaga wersji 0.11, należy wypakować do tego samego folderu nadpisując wszystkie pliki.
CaRpg patch 0.11.1 (2 MB)

Code: [Select]
- crash przy spotkaniu zwierząt na mapie [Savagesheep]
- crash gdy nowy gracz dołącza do wczytanej gry multiplayer [Savagesheep]
- zabezpieczenie przed crashem przy wczytywaniu przedmiotów związanych z zadaniami w multiplayer [Savagesheep]
- crash gdy ai nie trafi z czara wyssania krwi i trafi w maneki lub tarczę strzelniczą [Savagesheep]
- atakowanie przyjaznych orków nie powoduje już ataku przez ludzi
- bryła kolizji jednostek był wyższa niż powinna
- startowa rozdzielczość 800x600
- uruchomiona gra LAN wyświetlała się na liście serwerów

12
News / Version 0.11
« on: July 28, 2019, 14:07:23 PM »
New version :) Special thanks to Ampped for many reported crashes.

Download:
CaRpg 0.11 (114 MB)

Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.3 or older
+ loading unit group settings from file
+ better version checking, new version popup shows changelog
+ player can now cancel attack by hiding weapon
+ player can rotate camera when lying on ground
+ summoned wolf follow owner, heroes follow player that asked for it
+ drawing chests on minimap
+ hitting melee targets and shooting at ranged targets trains player
+ missing stamina slows down attacks instead of preventing them
+ bigger cave, stalagmites
+ gold on bookcases
- fixed skeleton corpse animation moving it thru wall making it not lootable [Zielu]
- fixed rare crash when alt tabbing at startup
- fixed grass under moon well
- after player fights at arena with npc ally, npc will warp with player when entering/exiting buildings, this could crash game when npc was outside building and player exit building
- fixed dialog after pvp with hero
- missing magic effects for clients after loading inside building
- fixed crashes when using nosound/nomusic config options
- fixed rare crash when generating world/traveling [Ampped]
- loading corrupted save and then loading correct one can crash game [Ampped]
- added temporary fix for inventory crashing [Ampped/jakee248]
- drain spell healing effect was not affected by magic resistance
- random camps was not spawning
- crash when entering bandits quest final dungeon [Ampped]
- crash when leaving location before Jozan does [Ampped]
- crash when leaving location before old mage after refusing to take him to team
- missing golem sound in encounter on world map
- journal next page arrow was not working
- crash when generating secret portal in mine [Ampped]
- crash when using last item with shortcut with inventory open [Anonymous]

13
Newsy / Wersja 0.11
« on: July 28, 2019, 14:06:04 PM »
Nowa wersja :) Specjalne podziękowania dla Ampped za zgłoszenie dużej ilości crashy.

Download:
CaRpg 0.11 (114 MB)

Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.3 lub starszej
+ wczytywanie ustawień grup jednostek z pliku
+ lepsze sprawdzanie wersji, informacje o zmianach w nowej wersji
+ gracz może teraz schować broń w celu anulowania ataku
+ gracz może obracać kamerę leżąc na ziemi
+ przywołany wilk podąża za właścicielem a nie przywódcą drużyny, bohaterowie podążają za osobą która im to powie
+ wyświetlanie skrzyń na minimapie
+ atakowanie manekinów i strzelanie do tarcz strzelniczych trenuje gracza
+ brak wytrzymałości spowalnia ataki zamiast ich blokować
+ większa jaskinia, stalagmity
+ zloto na biblioteczkach
- naprawione pozycjonowanie szkieletów po śmierci tak by nie wpadały w ściany gdzie nie można ich ograbić [Zielu]
- naprawiony rzadki crash przy używaniu alt tab przy uruchamianiu gry
- brak trawy wystającej spod księżycowej studni
- po walce na arenie bohater NPC teleportuje się za graczem gdy ten wchodzi lub wychodzi z budynku, crashowało gdy gracz wychodził a bohater był już na zewnątrz
- naprawiona rozmowa po walce pvp z bohaterem
- brak magicznych efektów w budynku u klienta po wczytaniu
- naprawione crashe przy użyciu opcji nosound i nomusic
- naprawiony rzadki crash przy generowaniu/wędrówce [Ampped]
- wczytywanie zepsutego zapisu a następnie dobrego może zcrashować grę [Ampped]
- dodanie zabezpieczenia przed crashem w ekwipunku [Ampped/jakee248]
- efekt leczenia zaklęcia wyssania krwii ignorował odporność na czary celu
- losowe obozy się nie generowały
- crash po wejściu do podziemi w zadaniu z bandytami [Ampped]
- crash po wyjściu z podziemi przed Jozanem [Ampped]
- crash po wyjściu z lokalizacji przed starym magiem po tym jak odmówi się mu przyłączenia do drużyny
- brakujący dźwięk golema przy spotkaniu na mapie
- strzałka następnej strony w dzienniku nie działała
- crash przy generowaniu sekretnego portalu w kopalni [Ampped]
- crash przy użyciu ostatniego przedmiotu ze skrótu gdy jest otwarty ekwipunek [Anonymous]

14
News / Version 0.10 - shortcuts, magic items, alchemist quest
« on: May 05, 2019, 16:23:42 PM »
New version ::)

Download:
CaRpg 0.10 (113 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.2.20 or older
+ new unique quest: Herbs for the alchemist
+ new unit effects: maximum stamina, stamina regeneration speed, attribute/skill bonus
+ new feat (energetic)
+ mages tower shop inside some cities
+ alchemist now buy herbs
+ rings: silver, golden, emerald, 27 magic rings
+ new item: spring water, troll hide armor, 9 magic amulets
+ better priorities for heroes buying/asking for items
+ configureable item/action shortcuts
+ improved inventory updates
+ improved chest handling in multiplayer
+ update libraries: FMod 1.10.12, JSON for Modern C++ 3.6.1
- fixed crash when accepting some quests that generate new locations [Anonymous]
- fixed rare crash when entering some dungeons
- fixed infinite wait time when using -delay switch
- fixed broken side menu
- fixed save sometimes failing on world map
- fixed crash when used clean_level command twice without closing console
- fixed crash when using whisper command by client [Anonymous]
- fixed bugged quest "Bandits collect toll" [Zielu]
- fixed possibility to complete quest when talking to different captain/traveler in some quests [Zielu]
- fixed crash when server takes equipped ring from corpse in multiplayer [Zielu]
- fixed one bookcase in townhall being not lootable
- fixed leaving rescue captive inside city, can be talked again and act like it is start of quest
- fixed strong back perk not affecting carry capacity after loading [Zielu]
- fixed invalid gold share calculations for clients for example summoned wolf
- fixed missing torch particles for clients
- fixed weapon state when changing dungeon level for clients
- fixed learning perks take no time
- fixed sometimes missing wall next to dungeon stairs

15
Nowa wersja jak widać  ::)

Download:
CaRpg 0.10 (113 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.2.20 lub starszej
+ nowe unikalne zadanie: Zioła dla alchemika
+ nowe efekty postaci: maksymalna wytrzymałość, szybkość regeneracji wytrzymałości, premia do atrybutu/umiejętności
+ nowy atut (energiczny)
+ sklep wieża magów w niektórych miastach
+ alchemik teraz skupuje zioła
+ pierścienie: srebrny, złoty, szmaragdowy, 27 magicznych pierścieni
+ nowe przedmioty: źródlana woda, pancerz ze skóry trolla, 9 magicznych amuletów
+ konfigurowalne skróty na przedmioty/akcje
+ lepsze ustalanie priorytetów przez bohaterów kupujących/proszących o przedmioty
+ poprawiona aktualizacja ekwipunku
+ usprawinona obsługa skrzyni w multiplayer
+ aktualizacja bibliotek: FMod 1.10.12, JSON for Modern C++ 3.6.1
- naprawiony crash przy akceptowaniu zadań które generują nową lokalizację [Anonymous]
- naprawiony rzadki crash przy wchodzeniu do niektórych podziemi
- naprawiony nieskończony czas oczekiwania przy użyciu opcji -delay
- naprawione błędne działanie bocznego menu
- naprawiony rzadki błąd zapisu gry na mapie świata
- naprawiony crash po podwójnym użyciu komendy clean_level bez zamykania konsoli
- naprawiony crash po użyciu komendy whisper przez klienta [Anonymous]
- naprawiony błąd w zadaniu "Bandyci pobierają opłatę" [Zielu]
- naprawiony błąd który umożliwiał ukończenie niektórych zadań podczas rozmowy z innym kapitanem straży/podróżnikiem [Zielu]
- naprawiony crash gdy serwer zabiera założony pierścień ze zwłok w trybie multiplayer [Zielu]
- jednej z biblioteczek w ratuszu nie można było splądrować
- naprawione zostawianie porwanej osoby w mieście, można było porozmawiać i miała dialog jakbyś ją znalazł w podziemiach
- naprawiony brak wpływu atutu ciężkie plecy na maksymalny udźwig po wczytaniu gry [Zielu]
- naprawione złe wyświetlanie udziałów w złocie u klienta dla np przywołanego wilka
- naprawiony brak efektu ognia pochodni u klientów
- naprawiony stan broni u klienta przy zmianie poziomu podziemi
- nauka atutów poprawnie trwa 10 dni
- czasami w podziemiach koło schodów w dół niebyło ściany

Pages: [1] 2 3 ... 5