April 14, 2024, 09:35:10 AM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Tomashu

Pages: [1] 2 3 ... 6
1
News / Version 0.20 - four village quests
« on: January 08, 2023, 10:38:17 AM »
New year, new version. This time I mainly focused on the plot, which is now 3x longer ;) The rest are minor improvements and fixes that came out during the tests. Unfortunately, you can't use auto update because I made a fix there and it couldn't update itself. From the next version it should be able to.

CaRpg 0.19 (137 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.9 or older
+ continued storyline with 4 subquests
+ destroyable barricade
+ can pick exact value how long to rest in inn
+ better npc targeting for spell casting aroud corners
+ improvements to raise spell
+ alchemy panel improvements, potions created from team ingredients are now team items
+ converted quests "kill animals", "dire wolf" to script
+ adding loading save file to crash report
+ update libraries: Bullet Physics 3.2.4, Curl 7.86, DirectXMath 3.17b, FMod 2.02.11, JSON for Modern C++ 3.11.2, zlib 1.2.13
- inconsistency in quest "kill animals" between dialog and received gold
- adding notest on second page didn't work
- missing hit effect for client training targets
- missing hit effect for npc training targets
- bugged news text after completing bandits collect toll quest
- better search box for locations
- npc couldn't cast heal on himself inside building
- wrong drunk idle texts inside inn
- incompatibility in world map between client and server
- quest "kill animals" could pick already cleared location and there would be no enemies
- couldn't finish quest "herbs for the alchemist" [Zielu]
- when asking about nearby locations npc don't say that hunters camp is empty [Zielu]
- broken save when exited to menu and started new game
- in multiplayer starting with hunter didn't revealed where the camp is [Zielu]
- no animation when npc talk that he don't have potions in combat [Zielu]

2
Newsy / Wersja 0.20 - zadania w czterech wioskach
« on: January 08, 2023, 10:36:07 AM »
Nowy rok, nowa wersja. Tym razem głównie się skupiłem na fabule która jest teraz 3x dłuższa ;) Reszta to pomniejsze usprawnienia i poprawki które wyszły przy okazji testów. Niestety nie można użyć auto aktualizacji bo zrobiłem tam poprawkę a sam siebie nie umiał zaktualizować. Od następnej wersji już powinien móc.

CaRpg 0.19 (137 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.9 lub starszej
+ kontynuacja fabuły z 4 podzadaniami
+ zniszczalna barykada
+ można dokładnie wybrać ile dni chce się odpoczywać w karczmie
+ lepsze celowanie przez npc z czarów zza rogu
+ poprawki dla czaru ożywienia
+ usprawnienia w panelu alchemi, mikstury utworzone z zasobów drużynowych są teraz drużynowe
+ konwersja zadań "zabij zwierzęta", "złowieszczy wilk" na skrypty
+ dodawanie wczytywanego zapisu do raportu z crasha
+ aktualizacja bibliotek: Bullet Physics 3.2.4, Curl 7.86, DirectXMath 3.17b, FMod 2.02.11, JSON for Modern C++ 3.11.2, zlib 1.2.13
- niezgodność nagrody w zadaniu "zabij zwierzęta" pomiędzy tekstem a otrzymanym złotem
- dodawanie notatek na drugiej stronie nie działało
- brak efektu uderzenia w cel treningowy u klienta
- brak efektu uderzenia w cel treningowy przez npc
- popsuty tekst newsa po wykonaniu zadania z bandytami pobierającymi opłatę
- lepsze działanie wyszukiwarki lokalizacji
- npc nie mógł rzucać leczenia na siebie w budynku
- złe losowe pijane teksty npc w karczmie
- niezgodność w działaniu mapy świata pomiędzy klientem a serwerem
- zadanie "zabij zwierzęta" mogło wybrać lokalizację w której już byliśmy i nie było wtedy wrogów
- nie można było ukończyć zadania "zioła dla alchemika" [Zielu]
- gdy pytamy o okoliczne lokalizacje npc nie mówi że obóz łowców jest pusty [Zielu]
- uszkodzony zapis gdy z gry wróciło się do menu i rozpoczęło nową grę
- w multiplayer rozpoczynanie z łowcą w drużynie nie pokazywało gdzie jest obóz [Zielu]
- brak animacji podczas walki gdy npc mówi że nie ma miksturek [Zielu]

3
News / Version 0.19
« on: December 10, 2022, 15:00:10 PM »
The first and probably the last version this year :-[ After a long break I came back to work on carpg, the changes are mainly bug fixes.

CaRpg 0.19 (132 MB)

Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.8 or older
+ slower movement when shooting/casting
+ scene manager improvements - ground items
+ shortcuts for fast travel notification (F1/F3)
+ converted quest "lost artifact" to script
+ removed useless console commands
+ UI improvements
- crash when leave location, save on worldmap & load
- crash when loading game in dungeon with vines effect
- broken skill tooltips
- ai don't change target while attacking
- taking equiped item from corpse wrongly updated inventory view
- when finished traveler quest another traveler quest in same location will never timeout
- script error on quest timeout with "find artifact"/"stolen artifact" in dungeon with single level
- wrong fast travel accept icon
- missing application icon when starting in fullscreen
- hide crosshair when talking
- not refreshing ability cooldowns on short travels
- sometimes stairs was generated next to doors
- don't spawn traps under objects
- fixed scaled unit points

4
Newsy / Wersja 0.19
« on: December 10, 2022, 14:57:57 PM »
Pierwsza i zapewne ostatnia wersja w tym roku :-[ Po dłuższej przerwie wróciłem do prac nad carpg, zmiany to głównie poprawki błędów.

CaRpg 0.19 (132 MB)

Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.8 lub starszej
+ wolniejsze chodzenie podczas strzelania/rzucania czarów
+ lepszy menadżer sceny - przedmioty na ziemi
+ skróty klawiszowe do powiadomienia o szybkiej podróży (F1/F3)
+ konwersja zadania "zagubiony artefakt" na skrypty
+ usunięte niepotrzebne komendy konsoli
+ usprawnienia UI
- crash po opuszczeniu lokalizacji, zapisaniu na mapie świata i wczytaniu
- crash po wczytaniu gry w podziemiach gdy jest efekt winorośli
- popsute opisy umiejętności
- ai nie zmienia celu w trakcie ataku
- zabieranie założonego przedmiotu ze zwłok niepoprawnie aktualizowało widok ekwipunku
- po ukończeniu zadania dla wędrowca następne zadanie w tym samym mieście nigdy się nie przedawniało
- błąd skryptu gdy minie czas zadania "znajdź artefakt"/"ukradziony artefakt" gdy minie czas zadania w podziemiach z jednym poziomem
- nieprawidłowy obrazek akceptacji powiadomienia
- brak ikony aplikacji przy starcie w trybie pełnoekranowym
- brak celownika podczas rozmowy
- brak odświeżania czasu zdolności podczas krótkiej podróży
- czasami generowało schody obok drzwi
- nie generowanie pułapek pod obiektami
- naprawione punkty skalowanych jednostek

5
News / Version 0.18 - A bit of everything
« on: July 03, 2021, 19:57:25 PM »
Ehh, it was hard to get to work, but here is the new version;) Thanks to Groszek for graphic changes, at least there is something to look at.

CaRpg 0.18 (132 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.7.1 or older
+ new gui textures, mages tower, spider, mannequin and shield - created by Groszek
+ small continued storyline
+ effects: rooted and slow moving
+ abilities "entangling arrow" / "bear trap" - can be learned in hunters camp
+ spell "fire trap" - can be learned from mages
+ investments in journal
+ can't kick out hero before he receive gold from sawmill/mine
+ converted quest "stolen artifact" to script
+ new console commands: "nocd" (abilities have no cooldown, costs no mana/stamina), "find" (search for nearest entity)
+ better scene manager - traps
- quests with long names don't fit in journal
- wrong sounds when hit skeleton/golem
- missing client hit sound from spears trap, from spells hit
- arrow hit wall sound for clients when shoot enemy was standing close to wall
- heal spell effect looked different for clients
- rare crash when loading

6
Newsy / Wersja 0.18 - Wszystkiego po trochu
« on: July 03, 2021, 19:55:23 PM »
Ehh ciężko było się zagonić do roboty ale oto jest nowa wersja ;) Podziękowania dla Groszka za zmiany graficzne, przynajmniej jest na co popatrzeć.

CaRpg 0.18 (132 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.7.1 lub starszej
+ nowe tekstury gui, wieża magów, pająk, manekin i tarcze - utworzone przez Groszek
+ mała kontynuacja fabuły
+ efekty: zakorzeniony, spowolniony ruch
+ zdolności "oplatająca strzała" / "pułapka na niedźwiedzie" - można nauczyć się w obozie łowców
+ czar "ognista pułapka" - można nauczyć się od magów
+ zakładka inwestycje w dzienniku
+ nie można wyrzucić bohatera z drużyny dopóki nie dostanie złota z tartaku/kopalni
+ konwersja zadania "skradziony artefakt" na skrypty
+ nowe komendy "nocd" (zdolności nie mają czasu odnowienia, nie kosztują many/wytrzymałości), "find" (szuka najbliższego obiektu)
+ lepszy menadżer sceny - pułapki
- zadania z długą nazwą nie mieszczą się w dzienniku
- nieprawidłowe dźwięki po trafieniu szkieleta/golema itp
- brak dźwięku trafienia przez włócznie pułapkę u klienta/od trafienia czarem
- dźwięk trafienia w ściane u klienta jeśli zastrzelony wróg stał obok ściany
- efekt leczenia inaczej wyglądał u klienta
- rzadki crash podczas wczytywania

7
News / [EN] Patch 0.17.2
« on: February 06, 2021, 17:31:32 PM »
When doing some development I discovered serious bug that breaks dialogs/text in quests. So there is new version fixing that with some other minor fixes.

Changes:
Code: [Select]
- some quests dialogs/text get corrupted after loading
- acadmy/empty/cleared locations wasn't safe, can't use fast travel
- player couldn't use some iron/gold veins
- when the client starts the conversation, the previous text is visible for a moment, when he ends the conversation there is an empty panel

8
Newsy / [PL] Patch 0.17.2
« on: February 06, 2021, 17:30:14 PM »
Podczas robienia zmian znalazłem poważny błąd który psuł zadania skryptowe tak że jest nowa wersja która to naprawia plus kilka pomniejszych poprawek.

Zmiany:
Code: [Select]
- niektóre dialogi/teksty zadań psują się po wczytaniu
- akademia/puste/oczyszczone lokalizacje nie są bezpieczne, nie można było używać szybkiej podróży
- gracz nie mógł korzystać z niektórych żył żelaza/złota
- gdy klient rozpoczyna rozmowę przez chwilę widać poprzedni tekst, gdy kończy rozmowę jest pusty panel

9
News / [EN] Patch 0.17.1
« on: January 29, 2021, 13:30:50 PM »
Sadly there was some major bugs that stayed not fixed for long time... This is first patch that uses automatic updates, hopefully everything works. But if it doesn't I will upload zip file :P

Changes:
Code: [Select]
- all random dungeons had same appearance
- when using take all items from corpse active magic effects was removed from player
- invalid weight calculation on server side when client used pick all button
- not visible player text in buildings
- invalid player nick in chat in singleplayer
- when player lies on ground and ally don't see enemy he stands and do nothing [Groszek]
- crash when hitting someone with bull's charge [ecusredio]
- poor targeting when summoning wolf in dungeon [julie]
- client crash when summoned wolf disappear [julie]

10
Newsy / [PL] Patch 0.17.1
« on: January 29, 2021, 13:28:45 PM »
Ehh było trochę poważnych błędów, szkoda że ich nie wykryłem za wczasu... Jest to pierwszy patch który korzysta z automatycznych aktualizacji, powinno zadziałać ale jak coś to wrzucę zipa po staremu :P

Zmiany:
Code: [Select]
- wszystkie losowe podziemia są takiego samego typu
- przy używaniu przycisku podnieś wszystko ze zwłok usuwało to aktywne efekty magicznych przedmiotów gracza
- błędne przeliczanie wagi po stronie serwera gdy klient użyję przycisku podnieś wszystko
- brak widocznego tekstu gracza w budynku
- nieprawidłowy nick gracza w chat w trybie singleplayer
- gdy gracz leży na ziemi a sojusznik nie widzi wroga nic nie robi [Groszek]
- crash po trafieniu kogoś byczą szarżą [ecusredio]
- kiepskie celowanie przy przywoływaniu wilka w podziemiach [julie]
- crash klienta gdy znikał przywołany wilk [julie]

11
News / Version 0.17 - dire wolf, hunters camp, auto-updates
« on: August 29, 2020, 11:33:14 AM »
Phew new version, I barely made it this month (yes I know it's a stretch :P). There are not too many changes, maybe I will catch up with the plot in the next version...

CaRpg 0.17 (120 MB)

(run out of space on dropbox)

Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.7 or older
+ hunters camp, quest to kill dire wolf
+ better item models: vodka, gray potion
+ better camp generator
+ renamed skill haggle -> persuasion, can be used in some dialogs
+ wolfs don't attack instantly
+ boss music and health bar
+ prevent from spawning units inside campfire
+ continue last game in menu
+ support for auto updates
+ scene manager optimisations
+ vignette effect
- crash when hunter pick traveling merchant feat [Leinnan]
- crash when asking mayor about quest in capital city [Woltvint]
- missing boss music
- invalid explosion size for client for some spells
- double explosion sound for clients

12
Uff nowa wersja, ledwo się zmieściłem w tym miesiącu (tak wiem że jest to naciągane :P). Zmian nie ma za dużo, może uda się nadgonić fabułę w następnej wersji...

CaRpg 0.17 (120 MB)

(na dropboxie skończyło się miejsce)

Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.7 lub starszej
+ obóz łowców, zadanie z zabiciem złowieszczego wilka
+ lepsze modele przedmiotów: wódka, szara mikstura
+ lepszy generator obozów
+ zmiana nazwy umiejętności targowanie -> perswazja, można ją wykorzystać w niektórych dialogach
+ wilk nie atakuje odrazu
+ muzyka i pasek zdrowia bossa
+ zabezpiecznie przed generowaniem jednostek w ognisku
+ kontynuuj ostatnią grę w menu
+ wsparcie dla automatycznych aktualizacji
+ optymalizacje manadżera sceny
+ efekt winiety
- crash przy wyborze przez łowce atutu uczeń wędrownego kupca [Leinnan]
- crash gdy pyta się burmistrza o zadanie w stolicy [Woltvint]
- brak muzyki bossa
- nieprawidłowy rozmiar eksplozji u klienta dla niektórych czarów
- podwójny dźwięk eksplozji u klienta

13
News / Version 0.16 - ogre, weapon models, fixes
« on: July 02, 2020, 19:01:13 PM »
New version as every month :P

CaRpg 0.16 (117 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.6.2 or older
+ new enemy: ogre
+ new equipment: cutlass, mercenary sword, barbed cudgel, dwarf axe, kite shield, spiked shield, shield of death, ogre club
+ improved models: short/long sword, hatchet, battle axe, crystal axe, axe of giant, orc axe/sword/hammer, iron/steel/mithril/adamantine shield, The Wall shield
+ new names, dialogs improvements
+ end of game don't block chat, loading game etc
+ idle dialogs loaded from files
+ converted quest "camp near city" to script
+ multiple chest types support, silver chest
+ allow changing sound device
+ less hardcoded characters appearances
+ some dungeons start with door, in mages tower levels goes up
+ combat: using too heavy shield slow down blocking & bashing, use more stamina
- crash sometimes when client gives item to npc hero
- after client give ring/amulet npc hero it won't be visible until trading again
- in server lobby for clients it was always displayed that there was no password
- crash in multiplayer when quickloading after save was replaced in background to incompatibile save
- it was possible to spawn strength/endurance/dexterity potion in chest [Zielu]
- failed to load game for client when someone shoot from bow
- invalid units interpolation when using 'speed' command
- zombie sometimes not attacking after stunning [Zielu]
- bull's charge not stopping attack animation [Zielu]
- fixed draw_hitbox command & shields
- no death camera for clients
- gorush shaman not using his new armor [Zielu]
- gorush missing shaman texture
- random client crash after fighting with golems [Zielu]
- fixed reversed shift/control key in give/share items
- heroes without mana don't collect mana potions
- only Jozan heal team when traveling
- sometimes garbage text when recruiting hero in academy
- more golems on worldmap encounter
- encounter map was not changing
- better projectiles synchronization in multiplayer
- save/load chest animation
- invalid inventory weight after alchemy [SwagOfficerSuccubus]
- opening alchemy view didn't close other views
- crash when using list_stats command on non hero
- can't use dash/bull's charge when overloaded
- invalid damage calculations for bull's charge

14
Newsy / Wersja 0.16 - ogr, modele broni, poprawki
« on: July 02, 2020, 18:58:49 PM »
Nowa wersja jak co miesiąc :P

CaRpg 0.16 (117 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.6.2 lub starszej
+ nowy wróg: ogr
+ nowy ekwipunek: kordelas, miecz najemnika, kolczasta pałka, krasnoludzki topór, tarcza latawcowa, tarcza z kolcami, tarcza śmierci, pałka ogra
+ usprawnione model: krótki/długi miecz, toporek, topór bojowy, kryształowy topór, topór giganta, orkowy topór/miecz/młot, żelazna/stalowa/mithrilowa/adamantowa tarcza, tarcza Mur
+ nowe imiona/nazwy, usprawnienia dialogów
+ koniec gry nie blokuje otwarcia chatu, wczytania gry itp
+ losowe dialogi wczytywane z pliku
+ konwersja zadania "obóz obok miasta" na skrypty
+ obsługa wielu modeli skrzyni, srebrna skrzynia
+ obsługa zmiany urządzenia dźwięku
+ mniej zahardcodowany wygląd postaci
+ niektóre podziemia zaczynają się od drzwi, w wieży magów poziomy są w górę
+ walka: używanie zbyt ciężkiej tarczy spowalnia blokowanie i uderzanie tarczą, zużywa więcej wytrzymałości
- crash czasami gdy klient daje przedmiot bohaterowi
- gdy klient daje amulet/pierścień bohaterowni nie widać go aż do kolejnej wymiany przedmiotów
- u klienta po dołączeniu do serwera zawsze wyświetla się że nie ma hasła
- crash przy szybkim wczytywaniu gry w multiplayer gdy podmieniło się w tle zapis na niekompatybilny
- w skrzyniach mogło wygenerować eliksiry siły/kondycji/zręczności [Zielu]
- błąd wczytywania zapisu u klienta gdy ktoś strzelił z łuku
- błędna interpolacja jednostek przy użyciu komendy 'speed'
- zombie czasami nie atakuje po ogłuszeniu [Zielu]
- bycza szarża nie przerywa animacji ataku [Zielu]
- naprawiona komenda draw_hitbox i tarcze
- brak kamery śmierci u klienta
- gorush shaman nie zakłada nowego pancerza [Zielu]
- brak tekstury u gorush shaman
- losowy crash klienta po walce z golemami [Zielu]
- odwrócone klawisze shift/control przy wymianie przedmiotów z sojusznikiem
- bohaterowie bez many nie zbierają miksturek many
- tylko Jozan przywraca zdrowie podczas podróży
- czasami śmieciowy tekst po zrekrutowaniu bohatera w akademii
- więcej golemów podczas spotkania na mapie
- mapa losowego spotkania była zawsze taka sama
- poprawiona synchronizacja pocisków w multiplayer
- poprawny zapis/wczytywanie animacji skrzyni
- nieprawidłowa waga ekwipunku po alchemii [SwagOfficerSuccubus]
- otwieranie widoku alchemii nie zamykało innych widoków
- crash po użyciu komendy list_stats na nie bohaterze
- nie można używać zrywu/byczej szarży przy przeciążeniu
- złe liczenie obrażeń byczej szarży

15
News / Version 0.15 - directx 11, more recipes, slime enemy
« on: May 31, 2020, 18:48:56 PM »
New version ;D Due to directx 11 it took more time then I tough but it is finally here.

Special thanks for BottledByte for implementing remembering recipes and for Zielu for multiplayer testing :)

CaRpg 0.15 (115 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.6.1 or older
+ moved from directx 9 to directx 11
+ learning new alchemy recipes [BottledByte & Tomashu]
+ new alchemical ingredients: magic herb, tallow, vitalit, troll's blood; new recipes: natural healing , regeneration, antimagic, antidotum; historic book
+ new enemy - slime
+ scarecrow on fields, windmill
+ converted quest "find artifact" to script
+ month name instead of number, different start date
+ different dialogs for traveling merchant, trainer
+ update libraries: Curl 7.69.1, FMod 1.10.20, JSON for Modern C++ 3.7.3
- randomly generated dungeons were mostly of single type
- random crash when entering city after AI asks for armor [SwagOfficerSuccubus]
- crash after loading game where player is casting spell [Ampped]
- can't use speed command in singleplayer game
- mouse zoom sometimes didn't have effect on camera
- crash when launching [AnimeIsWrong]
- script error when talking with alchemist, everyone get better prices
- merchant stock didn't generate selected items
- crash when window is minimized in fullscreen and game is loading [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- ai asks for items in invalid order
- camera bugs when talking with next npc right after first dialog
- crash when loading mp game with doors opening/closing
- missing news after clearing location
- improved cleric heal targeting priority
- memory leak after regenerating enemies in forest
- feats mobility/finese required endurance instead of dexterity
- not visible equipped rings/amulets when sharing items or looting corpse
- hero skill preference randomized on level up
- for client raised undead have empty health bar
- far enemies do nothing after being shot
- ai wasn't buying some amulets/rings [Zielu]
- invalid attack/defense values of items when sharing items with hero by client

Pages: [1] 2 3 ... 6