September 27, 2020, 11:57:22 AM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Tomashu

Pages: [1] 2 3 ... 5
1
News / Version 0.17 - dire wolf, hunters camp, auto-updates
« on: August 29, 2020, 11:33:14 AM »
Phew new version, I barely made it this month (yes I know it's a stretch :P). There are not too many changes, maybe I will catch up with the plot in the next version...

CaRpg 0.17 (120 MB)

(run out of space on dropbox)

Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.7 or older
+ hunters camp, quest to kill dire wolf
+ better item models: vodka, gray potion
+ better camp generator
+ renamed skill haggle -> persuasion, can be used in some dialogs
+ wolfs don't attack instantly
+ boss music and health bar
+ prevent from spawning units inside campfire
+ continue last game in menu
+ support for auto updates
+ scene manager optimisations
+ vignette effect
- crash when hunter pick traveling merchant feat [Leinnan]
- crash when asking mayor about quest in capital city [Woltvint]
- missing boss music
- invalid explosion size for client for some spells
- double explosion sound for clients

2
Uff nowa wersja, ledwo się zmieściłem w tym miesiącu (tak wiem że jest to naciągane :P). Zmian nie ma za dużo, może uda się nadgonić fabułę w następnej wersji...

CaRpg 0.17 (120 MB)

(na dropboxie skończyło się miejsce)

Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.7 lub starszej
+ obóz łowców, zadanie z zabiciem złowieszczego wilka
+ lepsze modele przedmiotów: wódka, szara mikstura
+ lepszy generator obozów
+ zmiana nazwy umiejętności targowanie -> perswazja, można ją wykorzystać w niektórych dialogach
+ wilk nie atakuje odrazu
+ muzyka i pasek zdrowia bossa
+ zabezpiecznie przed generowaniem jednostek w ognisku
+ kontynuuj ostatnią grę w menu
+ wsparcie dla automatycznych aktualizacji
+ optymalizacje manadżera sceny
+ efekt winiety
- crash przy wyborze przez łowce atutu uczeń wędrownego kupca [Leinnan]
- crash gdy pyta się burmistrza o zadanie w stolicy [Woltvint]
- brak muzyki bossa
- nieprawidłowy rozmiar eksplozji u klienta dla niektórych czarów
- podwójny dźwięk eksplozji u klienta

3
News / Version 0.16 - ogre, weapon models, fixes
« on: July 02, 2020, 19:01:13 PM »
New version as every month :P

CaRpg 0.16 (117 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.6.2 or older
+ new enemy: ogre
+ new equipment: cutlass, mercenary sword, barbed cudgel, dwarf axe, kite shield, spiked shield, shield of death, ogre club
+ improved models: short/long sword, hatchet, battle axe, crystal axe, axe of giant, orc axe/sword/hammer, iron/steel/mithril/adamantine shield, The Wall shield
+ new names, dialogs improvements
+ end of game don't block chat, loading game etc
+ idle dialogs loaded from files
+ converted quest "camp near city" to script
+ multiple chest types support, silver chest
+ allow changing sound device
+ less hardcoded characters appearances
+ some dungeons start with door, in mages tower levels goes up
+ combat: using too heavy shield slow down blocking & bashing, use more stamina
- crash sometimes when client gives item to npc hero
- after client give ring/amulet npc hero it won't be visible until trading again
- in server lobby for clients it was always displayed that there was no password
- crash in multiplayer when quickloading after save was replaced in background to incompatibile save
- it was possible to spawn strength/endurance/dexterity potion in chest [Zielu]
- failed to load game for client when someone shoot from bow
- invalid units interpolation when using 'speed' command
- zombie sometimes not attacking after stunning [Zielu]
- bull's charge not stopping attack animation [Zielu]
- fixed draw_hitbox command & shields
- no death camera for clients
- gorush shaman not using his new armor [Zielu]
- gorush missing shaman texture
- random client crash after fighting with golems [Zielu]
- fixed reversed shift/control key in give/share items
- heroes without mana don't collect mana potions
- only Jozan heal team when traveling
- sometimes garbage text when recruiting hero in academy
- more golems on worldmap encounter
- encounter map was not changing
- better projectiles synchronization in multiplayer
- save/load chest animation
- invalid inventory weight after alchemy [SwagOfficerSuccubus]
- opening alchemy view didn't close other views
- crash when using list_stats command on non hero
- can't use dash/bull's charge when overloaded
- invalid damage calculations for bull's charge

4
Newsy / Wersja 0.16 - ogr, modele broni, poprawki
« on: July 02, 2020, 18:58:49 PM »
Nowa wersja jak co miesiąc :P

CaRpg 0.16 (117 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.6.2 lub starszej
+ nowy wróg: ogr
+ nowy ekwipunek: kordelas, miecz najemnika, kolczasta pałka, krasnoludzki topór, tarcza latawcowa, tarcza z kolcami, tarcza śmierci, pałka ogra
+ usprawnione model: krótki/długi miecz, toporek, topór bojowy, kryształowy topór, topór giganta, orkowy topór/miecz/młot, żelazna/stalowa/mithrilowa/adamantowa tarcza, tarcza Mur
+ nowe imiona/nazwy, usprawnienia dialogów
+ koniec gry nie blokuje otwarcia chatu, wczytania gry itp
+ losowe dialogi wczytywane z pliku
+ konwersja zadania "obóz obok miasta" na skrypty
+ obsługa wielu modeli skrzyni, srebrna skrzynia
+ obsługa zmiany urządzenia dźwięku
+ mniej zahardcodowany wygląd postaci
+ niektóre podziemia zaczynają się od drzwi, w wieży magów poziomy są w górę
+ walka: używanie zbyt ciężkiej tarczy spowalnia blokowanie i uderzanie tarczą, zużywa więcej wytrzymałości
- crash czasami gdy klient daje przedmiot bohaterowi
- gdy klient daje amulet/pierścień bohaterowni nie widać go aż do kolejnej wymiany przedmiotów
- u klienta po dołączeniu do serwera zawsze wyświetla się że nie ma hasła
- crash przy szybkim wczytywaniu gry w multiplayer gdy podmieniło się w tle zapis na niekompatybilny
- w skrzyniach mogło wygenerować eliksiry siły/kondycji/zręczności [Zielu]
- błąd wczytywania zapisu u klienta gdy ktoś strzelił z łuku
- błędna interpolacja jednostek przy użyciu komendy 'speed'
- zombie czasami nie atakuje po ogłuszeniu [Zielu]
- bycza szarża nie przerywa animacji ataku [Zielu]
- naprawiona komenda draw_hitbox i tarcze
- brak kamery śmierci u klienta
- gorush shaman nie zakłada nowego pancerza [Zielu]
- brak tekstury u gorush shaman
- losowy crash klienta po walce z golemami [Zielu]
- odwrócone klawisze shift/control przy wymianie przedmiotów z sojusznikiem
- bohaterowie bez many nie zbierają miksturek many
- tylko Jozan przywraca zdrowie podczas podróży
- czasami śmieciowy tekst po zrekrutowaniu bohatera w akademii
- więcej golemów podczas spotkania na mapie
- mapa losowego spotkania była zawsze taka sama
- poprawiona synchronizacja pocisków w multiplayer
- poprawny zapis/wczytywanie animacji skrzyni
- nieprawidłowa waga ekwipunku po alchemii [SwagOfficerSuccubus]
- otwieranie widoku alchemii nie zamykało innych widoków
- crash po użyciu komendy list_stats na nie bohaterze
- nie można używać zrywu/byczej szarży przy przeciążeniu
- złe liczenie obrażeń byczej szarży

5
News / Version 0.15 - directx 11, more recipes, slime enemy
« on: May 31, 2020, 18:48:56 PM »
New version ;D Due to directx 11 it took more time then I tough but it is finally here.

Special thanks for BottledByte for implementing remembering recipes and for Zielu for multiplayer testing :)

CaRpg 0.15 (115 MB)

Images


Changes
Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.6.1 or older
+ moved from directx 9 to directx 11
+ learning new alchemy recipes [BottledByte & Tomashu]
+ new alchemical ingredients: magic herb, tallow, vitalit, troll's blood; new recipes: natural healing , regeneration, antimagic, antidotum; historic book
+ new enemy - slime
+ scarecrow on fields, windmill
+ converted quest "find artifact" to script
+ month name instead of number, different start date
+ different dialogs for traveling merchant, trainer
+ update libraries: Curl 7.69.1, FMod 1.10.20, JSON for Modern C++ 3.7.3
- randomly generated dungeons were mostly of single type
- random crash when entering city after AI asks for armor [SwagOfficerSuccubus]
- crash after loading game where player is casting spell [Ampped]
- can't use speed command in singleplayer game
- mouse zoom sometimes didn't have effect on camera
- crash when launching [AnimeIsWrong]
- script error when talking with alchemist, everyone get better prices
- merchant stock didn't generate selected items
- crash when window is minimized in fullscreen and game is loading [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- ai asks for items in invalid order
- camera bugs when talking with next npc right after first dialog
- crash when loading mp game with doors opening/closing
- missing news after clearing location
- improved cleric heal targeting priority
- memory leak after regenerating enemies in forest
- feats mobility/finese required endurance instead of dexterity
- not visible equipped rings/amulets when sharing items or looting corpse
- hero skill preference randomized on level up
- for client raised undead have empty health bar
- far enemies do nothing after being shot
- ai wasn't buying some amulets/rings [Zielu]
- invalid attack/defense values of items when sharing items with hero by client

6
Nowa wersja  ;D Z powodu directx 11 zajęło to więcej czasu niż przewidywałem ale w końcu jest.

Podziękowania dla BottledByte za implementacje zapamiętywania receptur i dla Zielu za testy multiplayer :)

CaRpg 0.15 (115 MB)

Obrazki


Zmiany
Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.6.1 lub starszej
+ przejście z directx 9 na directx 11
+ nauka nowych receptur alchemicznych [BottledByte & Tomashu]
+ nowe składniki alchemiczne: magiczne ziele, smalec, vitalit, krew trola; nowe receptury: naturalnego leczenia, regeneracji, antymagii, antidotum; książka historyczna
+ nowy wróg - szlam
+ strach na wróble na polach, wiatrak
+ przeniesienie zadania "znajdź artefakt" do skryptów
+ nazwa miesiąca zamiast liczby, inna początkowa data
+ inne dialogi u wędrownego kupca, trenera
+ aktualizacja bibliotek: Curl 7.69.1, FMod 1.10.20, JSON for Modern C++ 3.7.3
- losowo generowane podziemia były głównie jednego typu
- losowy crash przy wchodzeniu do miasta po tym jak ai poprosił o pancerz [SwagOfficerSuccubus]
- crash po wczytaniu zapisu w MP gdy klient rzuca czar [Ampped]
- nie można używać komendy 'speed' w jednoosobowej grze
- kółko myszki czasami nie ma wpływu na kamerę
- crash podczas uruchamiania [AnimeIsWrong]
- błędy skryptu podczas rozmowy z alchemikiem, wszyscy mają lepsze ceny
- u kupca nie generowało niektórych przedmiotów
- crash gdy okno jest zminimalizowane w trybie pełnoekranowym podczas wczytywania [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- ai w złej kolejności prosi o przedmioty
- błąd kamery gdy rozmawia się z jedną osobą po drugiej
- crash po wczytaniu gry multiplayer gdy drzwi są otwierane/zamykane
- brak wieści o oczyszczeniu lokalizacji
- usprawnione wybieranie celu do leczenia przez kapłana
- wyciek pamięci po ponownym wygenerowaniu wrogów w lesie
- atuty mobilność/finezja wymagały kondycji a nie zręczności
- brak widocznych założonych pierścieni/amuletów u klienta podczas wymiany przedmiotów i grabienia zwłok
- losowe preferencje umiejętności bohatera po zdobyciu poziomu
- u klienta ożywieni nieumarli nie mają pusty pasek życia
- odlegli wrogowie nie reagują na trafienie z łuku
- ai niekupowało niektórych amuletów i pierścieni [Zielu]
- złe wartości ataku/obrony u klienta podczas wymiany przedmiotów z bohaterem

7
News / [EN] Patch 0.14.1
« on: April 11, 2020, 20:56:02 PM »
There was bug and now they are gone :P

Patch requires version 0.14, extract all files to same folder and overwrite existing items.
CaRpg patch 0.14.1 (2 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ increased max allowed players to 64
- crash on crafting in alchemy, fixed by BottledByte [Lemiczek]
- crash after finishing using cauldron after alchemy [Lemiczek]
- missing/broken english texts in main storyline [BottledByte]
- clicking on scrollbar in alchemy when only 1 potion can be created caused numberic overflow [Lemiczek]
- after loading game where client is ending using object it was stuck inside object
- no encounters when spamming travel and stop travel [Lemiczek]
- no quest item spawned in crypt [Ampped]
- camp spawned under city and can't be entered in bandits/camp near city quest [Ampped]
- loading freeze after dead unit with script vars is removed (ill villager) [Ampped]

8
Newsy / [PL] Patch 0.14.1
« on: April 11, 2020, 20:54:36 PM »
Były błędy, nie ma błędów :P

Patch wymaga wersji 0.14, należy wypakować do tego samego folderu nadpisując wszystkie pliki.
CaRpg patch 0.14.1 (2 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ zwiększenie maksymalnej liczby graczy do 64
- crash przy alchemii, naprawione przez BottledByte [Lemiczek]
- crash po zapisaniu gry przy odchodzeniu od kociołka po alchemii [Lemiczek]
- popsute angielski teksty w głównej fabule [BottledByte]
- klikanie na pasek przewijania podczas alchemii gdy można stworzyć tylko jedną miksturkę powodowało wyświetlenie błędnych liczb [Lemiczek]
- po wczytaniu gry gdzie klient kończy korzystać z obiektu jest on wbity w obiekt
- brak spotkań na mapie gdy szybko zleca się i anuluje podróż [Lemiczek]
- brak questowych przedmiotów w krypcie [Ampped]
- obóz pojawia się pod miastem i nie można do niego wejść w questach bandyci/obóz koło miasta [Ampped]
- zatrzymanie wczytywania się gdy zostaje usunięta jednostka z zmienymi skryptu (chory wieśniak) [Ampped]

9
News / Version 0.14 - alchemy, shrine, continued storyline
« on: March 31, 2020, 17:24:18 PM »
The new version of the occasion coronavirus  :-X

Special thanks to brave testers: BottledByte i Lemiczek ;)

If forum is not for you I welcome you to discord: https://discord.gg/pKKBUg8

CaRpg 0.14 (116 MB)

Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.5.1 or older
+ continued storyline and side quest
+ alchemy skill, crafting 6 simple potions (healing & mana)
+ new history feat: student of traveling merchant (+10 haggle, 500 gold)
+ building inside city - shrine
+ camera setup in dialogs
+ converted quests "deliver letter" and "gladiator armor" to scripts
+ loading feats from file
+ loading rooms from file
+ scene manager improvements (part 2)
+ warp to building front command
+ search for location shortcut - F, journal & chat buttons
+ cancel attack key - X
+ update libraries: AngelScript 2.34, Bullet 2.89
- save in hardcore mode wasn't removed
- ai gets stuck when using stools in inn
- improved summon wolf targeting
- rare crash when canceling pick server
- missing message about completing all unique quests
- unit is overloaded after exceeding carry capacity [Lemiczek]
- changing controls require double-click [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- error with missing dll MSVCP140 on some systems [BottledByte]
- after defeat on arena dash gets broken [Lemiczek]
- defeated ally blocks dash
- thunder bolt can be cast thru walls and objects
- ai aiming fixed
- herbs spawned behind location area [BottledByte]
- if unit lies on ground, after entering location it will be still lying
- fast travel toast inactive when there is another [Lemiczek]
- weird character placement and downwarp using a wand and seat after canceling take out weapon [BottledByte]
- health bar in multiplayer incorrect update after defeat [BottledByte]
- magic crystal does not have mana restoring effect [BottledByte]
- dash/bull's charge could move thru small objects and get player stuck [Lemiczek, BottledByte]
- journal cycling while adding a note during world map [Lemiczek]
- multiplayer terrain synchronization weirdness on packet loss [BottledByte]
- console causing game crash when extremely long integer is supplied to a command [BottledByte, Lemiczek]
- items can be used in knockout animation or when lying on ground [BottledByte]
- client crash when disconnected during changing dungeon level
- missing mouth animation when talking for clients
- broken lobby after client with invalid data checksum tries to join [BottledByte]

10
Newsy / Wersja 0.14 - alchemia, kapliczka, kontynuacja fabuły
« on: March 31, 2020, 17:20:29 PM »
Nowa wersja z okazji koronawirusa  :-X

Specjalne podziękowania dla dzielnych testerów: BottledByte i Lemiczek ;)

Jeśli forum nie jest dla ciebie to zapraszam na discorda: https://discord.gg/pKKBUg8

CaRpg 0.14 (116 MB)

Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.5.1 lub starszej
+ kontynuacja fabuły i poboczne zadanie
+ umiejętność alchemii, wytwarzanie 6 prostych miksturek (leczenie & mana)
+ nowy atut historii: uczeń wędrownego kupca (+10 targowania, 500 złota)
+ budynek w mieście - kapliczka
+ ustawienia kamery podczas rozmowy
+ przeniesienie zadań "dostarcz list" i "pancerz gladiatora" do skryptów
+ wczytywanie atutów z pliku
+ wczytywanie pokoi z pliku
+ usprawnienia menadżera sceny - część 2
+ komenda warp może przenieść do przodu budynku
+ skrót do szukania lokalizacji - F, przyciski dziennik i chat
+ klawisz anulowania ataku - X
+ aktualizacja bibliotek: AngelScript 2.34, Bullet 2.89
- zapis w trybie hardcore nie był usuwany
- ai ciągle korzystało ze stołków w karczmie
- usprawnienie celowania z przywołania wilka
- rzadki crash przy zamykaniu okna wyboru serwera
- brakujący komunikat o ukończeniu wszystkich unikalnych zadań
- przeciążenie po przekroczeniu limitu udźwigu [Lemiczek]
- zmiana ustawień sterowania wymagała podwójnego kliknięcia [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- błąd z brakiem dll MSVCP140 na niektórych systemach [BottledByte]
- po porażce na arenie zdolność zryw jest zepsuta [Lemiczek]
- pokonany sojusznik blokował zdolność zryw
- czar piorun mógł być rzucany przez ściany i obiekty
- poprawki co celowania przez ai
- zioła generowały się poza obszarem lokalizacji [BottledByte]
- jeśli jednostka leży na ziemi to po powrocie do lokalizacji też będzie leżeć
- powiadomienie o szybkiej podróży jest nieaktywne gdy jest więcej niż jedno [Lemiczek]
- dziwna pozycja i teleportowanie gracza przy używaniu różdżki i krzesła podczas anulowania wyjmowania broni [BottledByte]
- pasek hp w multiplayer źle się aktualizuje po pokonaniu postaci [BottledByte]
- magiczny kryształ nie przywraca many [BottledByte]
- zryw/bycza szarża pozwalał przechodzić przez niskie obiekty i powodował zaklinowanie się gracza [Lemiczek, BottledByte]
- podczas dodawania notatki na mapie świata klawisze 1,2,3 zmieniały zakładkę w dzienniku [Lemiczek]
- nieprawidłowa synchronizacja terenu przy utracie pakietów [BottledByte]
- crash gdy w konsoli poda się za długą liczbę [BottledByte, Lemiczek]
- można używać przedmiotów podczas animacji upadania lub leżąc na ziemi [BottledByte]
- crash klienta przy rozłączaniu przy zmianie poziomu w podziemiach
- brak animacji ust podczas mówienia u klientów
- popsute lobby gdy próbuje dołączyć osoba z nieprawidłową sumą kontrolną danych [BottledByte]

11
News / Progress towards v 0.14
« on: January 27, 2020, 07:27:30 AM »
News about what I am doing, because why not :)

✔️alchemy skill, crafting 6 simple potions
✔️converted quest "deliver letter" to scripts
✔️scene manager improvements (part 2)
✔️shrine building inside city
⏳more storyline continuation
⏳storyline side quest
❌zoom camera when talking
❌ai don't chase for infinite time
❌fix some old bugs

12
News / Version 0.13 - mage class & improvements
« on: January 11, 2020, 20:48:02 PM »
New year, new version :P On last day when i thought everything was ready for new release I found bug that could cause memory corruption and crash and random places. Hopefully this fixes some of reported crashes that I couldn't fix :-\

CaRpg 0.13 (115 MB)

Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.5 or older
+ continued storyline
+ pickable mage class
+ better aiming with bow
+ mana potion shortcut
+ allow player to use multiple abilities
+ loading abilities from files
+ new feat (magic adept), items: master wand, ring of mystic magic
+ moved quest "bandits collect toll" to scripts
+ changed some flora textures [Leinnan]
+ optimisations
+ scene manager improvements
+ updated to Visual Studio 2019
+ update libraries: Curl 7.66, DirectXMath 3.14, FMod 1.10.16, JSON for Modern C++ 3.7.0, SLikeNet 0.1.3
- crash or memory corruption when revisiting city between 1 and 9 days
- crash when clicking/removing shortcut at right time [Savagesheep/mishka]
- fixed drain spell crashing when casting unit is removed
- crash when using quickload in menu with console open and there is no save or failed to load
- removing keys in settings wasn't saved unless other keys were changed
- no mana regeneration for npc clerics
- crash on quest timeout "kill animals" when target location is cave or player visit forest for first time
- crash on quest timeout "camp near city"
- can't cast heal when something is between camera and player
- crash at world generation when failed to spawn location with artifact
- removed memory leak in cutscenes
- crash in save load panel when saves where changed manualy while playing
- running in side and attacking won't cause running attack
- missing floor/ceiling collider
- ai escape only to next room then stays
- crash when render initialization failed
- rare crash when spawning heroes in dungeon

13
Newsy / Wersja 0.13 - klasa maga & usprawnienia
« on: January 11, 2020, 20:44:18 PM »
Nowy rok, nowa wersja :P Dodatkowo został naprawiony jeden poważny błąd który mógł się aktywować w dowolnym momencie po korupcji pamięci i spowodować crasha :-\

CaRpg 0.13 (115 MB)

Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.5 lub starszej
+ kontynuacja fabuły
+ można wybrać klasę mag
+ lepsze celowanie z łuku
+ skrót do miksturki many
+ obsługa wielu zdolności używanych przez gracza
+ wczytywanie zdolności z pliku
+ nowy atut (adept magii), przedmioty: różdżka mistrza, pierścień magii mistycznej
+ przeniesienie zadania "bandyci pobierają opłatę" do skryptów
+ podmiana niektórych tekstur roślinności [Leinnan]
+ optymalizacje
+ usprawnienia menadżera sceny
+ aktualizacja do Visual Studio 2019
+ aktualizacja bibliotek: Curl 7.66, DirectXMath 3.14, FMod 1.10.16, JSON for Modern C++ 3.7.0, SLikeNet 0.1.3
- crash lub korupcja pamięci po ponownym odwiedzeniu miasta po 1 do 9 dniach
- crash przy klikaniu/usuwaniu skrótu w odpowiednim momencie [Savagesheep/mishka]
- naprawiony crash gdy jednostka rzucająca wyssanie życia jest usuwana
- crash przy wczytywaniu gry w menu gdy otwarta jest konsola i nie ma zapisu lub nie udało się wczytać
- usuwanie klawiszy w sterowaniu nie zapisywało się jeśli nie zmieniono innych ustawień
- brak regenercji many u npc kleryków
- crash po przekroczeniu czasu w zadaniu "zabij zwierzęta" gdy celem jest jaskinia lub gdy gracz odwiedzi las poraz pierwszy
- crash po przekroczeniu czasu w zadaniu "obóz obok miasta"
- nie można rzucić leczenia jeśli coś jest pomiędzy kamerą a graczem
- crash przy generowaniu świata gdy nie udało się znaleźć miejsca dla lokalizacji z artefaktem
- usunięty wyciek pamięci przy cutscenkach
- crash przy na ekranie zapisu gdy podmieniało się zapisy w tle
- atak podczas biegnięcia w bok nie powoduje ataku w biegu
- brak fizyki podłogi/sufitu w budynkach
- ai ucieka tylko do następnego pokoju, potem stoi w miejscu
- crash gdy są błędy inicjalizacji rendera
- rzadki crash przy generowaniu bohaterów w podziemiach

14
News / [EN] Patch 0.12.2
« on: October 27, 2019, 12:36:14 PM »
Who known when new version will be released so it makes no sense to keep patched bugs on github :P

Patch requires version 0.12, extract all files to same folder and overwrite existing items.
CaRpg patch 0.12.2 (2 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ MP packet logger
- crash when entering location when on leaving location team members was eating/drinking [Anonymous]
- longer waiting for clients that are slowly loading game [Leinnan]
- invalid calculations of when fast travel is available for clients
- improved take out/hide weapon animation

15
Newsy / [PL] Patch 0.12.2
« on: October 27, 2019, 12:34:00 PM »
Nowa wersja będzie nie wiadomo kiedy więc nie ma sensu trzymać załatanych bugów na githubie.

Patch wymaga wersji 0.12, należy wypakować do tego samego folderu nadpisując wszystkie pliki.
CaRpg patch 0.12.2 (2 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ logowanie pakietów MP
- crash przy wchodzeniu do lokalizacji jeśli przy wychodzeniu z poprzedniej członkowie drużyny jedli/pili [Anonymous]
- dłuższe czekanie na klientów u których gra powoli się ładuje [Leinnan]
- nieprawidłowe ustalanie kiedy możliwa jest szybka podróż u klienta
- poprawki do animacja wyjmowania/chowania broni

Pages: [1] 2 3 ... 5