April 09, 2020, 11:16:49 AM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tomashu

Pages: [1] 2 3 ... 17
1
News / Version 0.14 - alchemy, shrine, continued storyline
« on: March 31, 2020, 17:24:18 PM »
The new version of the occasion coronavirus  :-X

Special thanks to brave testers: BottledByte i Lemiczek ;)

If forum is not for you I welcome you to discord: https://discord.gg/pKKBUg8

CaRpg 0.14 (116 MB)

Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.5.1 or older
+ continued storyline and side quest
+ alchemy skill, crafting 6 simple potions (healing & mana)
+ new history feat: student of traveling merchant (+10 haggle, 500 gold)
+ building inside city - shrine
+ camera setup in dialogs
+ converted quests "deliver letter" and "gladiator armor" to scripts
+ loading feats from file
+ loading rooms from file
+ scene manager improvements (part 2)
+ warp to building front command
+ search for location shortcut - F, journal & chat buttons
+ cancel attack key - X
+ update libraries: AngelScript 2.34, Bullet 2.89
- save in hardcore mode wasn't removed
- ai gets stuck when using stools in inn
- improved summon wolf targeting
- rare crash when canceling pick server
- missing message about completing all unique quests
- unit is overloaded after exceeding carry capacity [Lemiczek]
- changing controls require double-click [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- error with missing dll MSVCP140 on some systems [BottledByte]
- after defeat on arena dash gets broken [Lemiczek]
- defeated ally blocks dash
- thunder bolt can be cast thru walls and objects
- ai aiming fixed
- herbs spawned behind location area [BottledByte]
- if unit lies on ground, after entering location it will be still lying
- fast travel toast inactive when there is another [Lemiczek]
- weird character placement and downwarp using a wand and seat after canceling take out weapon [BottledByte]
- health bar in multiplayer incorrect update after defeat [BottledByte]
- magic crystal does not have mana restoring effect [BottledByte]
- dash/bull's charge could move thru small objects and get player stuck [Lemiczek, BottledByte]
- journal cycling while adding a note during world map [Lemiczek]
- multiplayer terrain synchronization weirdness on packet loss [BottledByte]
- console causing game crash when extremely long integer is supplied to a command [BottledByte, Lemiczek]
- items can be used in knockout animation or when lying on ground [BottledByte]
- client crash when disconnected during changing dungeon level
- missing mouth animation when talking for clients
- broken lobby after client with invalid data checksum tries to join [BottledByte]

2
Newsy / Wersja 0.14 - alchemia, kapliczka, kontynuacja fabuły
« on: March 31, 2020, 17:20:29 PM »
Nowa wersja z okazji koronawirusa  :-X

Specjalne podziękowania dla dzielnych testerów: BottledByte i Lemiczek ;)

Jeśli forum nie jest dla ciebie to zapraszam na discorda: https://discord.gg/pKKBUg8

CaRpg 0.14 (116 MB)

Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.5.1 lub starszej
+ kontynuacja fabuły i poboczne zadanie
+ umiejętność alchemii, wytwarzanie 6 prostych miksturek (leczenie & mana)
+ nowy atut historii: uczeń wędrownego kupca (+10 targowania, 500 złota)
+ budynek w mieście - kapliczka
+ ustawienia kamery podczas rozmowy
+ przeniesienie zadań "dostarcz list" i "pancerz gladiatora" do skryptów
+ wczytywanie atutów z pliku
+ wczytywanie pokoi z pliku
+ usprawnienia menadżera sceny - część 2
+ komenda warp może przenieść do przodu budynku
+ skrót do szukania lokalizacji - F, przyciski dziennik i chat
+ klawisz anulowania ataku - X
+ aktualizacja bibliotek: AngelScript 2.34, Bullet 2.89
- zapis w trybie hardcore nie był usuwany
- ai ciągle korzystało ze stołków w karczmie
- usprawnienie celowania z przywołania wilka
- rzadki crash przy zamykaniu okna wyboru serwera
- brakujący komunikat o ukończeniu wszystkich unikalnych zadań
- przeciążenie po przekroczeniu limitu udźwigu [Lemiczek]
- zmiana ustawień sterowania wymagała podwójnego kliknięcia [BottledByte, Lemiczek, Mokai]
- błąd z brakiem dll MSVCP140 na niektórych systemach [BottledByte]
- po porażce na arenie zdolność zryw jest zepsuta [Lemiczek]
- pokonany sojusznik blokował zdolność zryw
- czar piorun mógł być rzucany przez ściany i obiekty
- poprawki co celowania przez ai
- zioła generowały się poza obszarem lokalizacji [BottledByte]
- jeśli jednostka leży na ziemi to po powrocie do lokalizacji też będzie leżeć
- powiadomienie o szybkiej podróży jest nieaktywne gdy jest więcej niż jedno [Lemiczek]
- dziwna pozycja i teleportowanie gracza przy używaniu różdżki i krzesła podczas anulowania wyjmowania broni [BottledByte]
- pasek hp w multiplayer źle się aktualizuje po pokonaniu postaci [BottledByte]
- magiczny kryształ nie przywraca many [BottledByte]
- zryw/bycza szarża pozwalał przechodzić przez niskie obiekty i powodował zaklinowanie się gracza [Lemiczek, BottledByte]
- podczas dodawania notatki na mapie świata klawisze 1,2,3 zmieniały zakładkę w dzienniku [Lemiczek]
- nieprawidłowa synchronizacja terenu przy utracie pakietów [BottledByte]
- crash gdy w konsoli poda się za długą liczbę [BottledByte, Lemiczek]
- można używać przedmiotów podczas animacji upadania lub leżąc na ziemi [BottledByte]
- crash klienta przy rozłączaniu przy zmianie poziomu w podziemiach
- brak animacji ust podczas mówienia u klientów
- popsute lobby gdy próbuje dołączyć osoba z nieprawidłową sumą kontrolną danych [BottledByte]

3
Discussions / Got Anything To Do?
« on: March 17, 2020, 11:26:04 AM »
I never used discord much but here is something https://discord.gg/pKKBUg8 :P

4
News / Re: Progress towards v 0.14
« on: March 02, 2020, 08:37:02 AM »
New things done:
✔️alchemy skill, crafting 6 simple potions
✔️converted quest "deliver letter" to scripts
✔️scene manager improvements (part 2)
✔️shrine building inside city
✔️more storyline continuation
✔️storyline side quest
✔️loading feats & rooms from file
⏳worldmap improvements - search shortcut, journal button
❌zoom camera when talking
❌ai don't chase for infinite time
❌fix some old bugs

5
News / Progress towards v 0.14
« on: January 27, 2020, 07:27:30 AM »
News about what I am doing, because why not :)

✔️alchemy skill, crafting 6 simple potions
✔️converted quest "deliver letter" to scripts
✔️scene manager improvements (part 2)
✔️shrine building inside city
⏳more storyline continuation
⏳storyline side quest
❌zoom camera when talking
❌ai don't chase for infinite time
❌fix some old bugs

6
Newsy / Wersja 0.13 - klasa maga & usprawnienia
« on: January 16, 2020, 07:14:11 AM »
To te obrazki z tekstem na początku nowej gry :P

7
News / Version 0.13 - mage class & improvements
« on: January 13, 2020, 11:16:03 AM »
I'm not using game maker. It's written in c++, you can check code here if interested https://github.com/Tomash667/carpg .

8
News / Version 0.13 - mage class & improvements
« on: January 11, 2020, 20:48:02 PM »
New year, new version :P On last day when i thought everything was ready for new release I found bug that could cause memory corruption and crash and random places. Hopefully this fixes some of reported crashes that I couldn't fix :-\

CaRpg 0.13 (115 MB)

Code: [Select]
! cannot load saves from version 0.5 or older
+ continued storyline
+ pickable mage class
+ better aiming with bow
+ mana potion shortcut
+ allow player to use multiple abilities
+ loading abilities from files
+ new feat (magic adept), items: master wand, ring of mystic magic
+ moved quest "bandits collect toll" to scripts
+ changed some flora textures [Leinnan]
+ optimisations
+ scene manager improvements
+ updated to Visual Studio 2019
+ update libraries: Curl 7.66, DirectXMath 3.14, FMod 1.10.16, JSON for Modern C++ 3.7.0, SLikeNet 0.1.3
- crash or memory corruption when revisiting city between 1 and 9 days
- crash when clicking/removing shortcut at right time [Savagesheep/mishka]
- fixed drain spell crashing when casting unit is removed
- crash when using quickload in menu with console open and there is no save or failed to load
- removing keys in settings wasn't saved unless other keys were changed
- no mana regeneration for npc clerics
- crash on quest timeout "kill animals" when target location is cave or player visit forest for first time
- crash on quest timeout "camp near city"
- can't cast heal when something is between camera and player
- crash at world generation when failed to spawn location with artifact
- removed memory leak in cutscenes
- crash in save load panel when saves where changed manualy while playing
- running in side and attacking won't cause running attack
- missing floor/ceiling collider
- ai escape only to next room then stays
- crash when render initialization failed
- rare crash when spawning heroes in dungeon

9
Newsy / Wersja 0.13 - klasa maga & usprawnienia
« on: January 11, 2020, 20:44:18 PM »
Nowy rok, nowa wersja :P Dodatkowo został naprawiony jeden poważny błąd który mógł się aktywować w dowolnym momencie po korupcji pamięci i spowodować crasha :-\

CaRpg 0.13 (115 MB)

Code: [Select]
! nie można wczytywać już zapisów z wersji 0.5 lub starszej
+ kontynuacja fabuły
+ można wybrać klasę mag
+ lepsze celowanie z łuku
+ skrót do miksturki many
+ obsługa wielu zdolności używanych przez gracza
+ wczytywanie zdolności z pliku
+ nowy atut (adept magii), przedmioty: różdżka mistrza, pierścień magii mistycznej
+ przeniesienie zadania "bandyci pobierają opłatę" do skryptów
+ podmiana niektórych tekstur roślinności [Leinnan]
+ optymalizacje
+ usprawnienia menadżera sceny
+ aktualizacja do Visual Studio 2019
+ aktualizacja bibliotek: Curl 7.66, DirectXMath 3.14, FMod 1.10.16, JSON for Modern C++ 3.7.0, SLikeNet 0.1.3
- crash lub korupcja pamięci po ponownym odwiedzeniu miasta po 1 do 9 dniach
- crash przy klikaniu/usuwaniu skrótu w odpowiednim momencie [Savagesheep/mishka]
- naprawiony crash gdy jednostka rzucająca wyssanie życia jest usuwana
- crash przy wczytywaniu gry w menu gdy otwarta jest konsola i nie ma zapisu lub nie udało się wczytać
- usuwanie klawiszy w sterowaniu nie zapisywało się jeśli nie zmieniono innych ustawień
- brak regenercji many u npc kleryków
- crash po przekroczeniu czasu w zadaniu "zabij zwierzęta" gdy celem jest jaskinia lub gdy gracz odwiedzi las poraz pierwszy
- crash po przekroczeniu czasu w zadaniu "obóz obok miasta"
- nie można rzucić leczenia jeśli coś jest pomiędzy kamerą a graczem
- crash przy generowaniu świata gdy nie udało się znaleźć miejsca dla lokalizacji z artefaktem
- usunięty wyciek pamięci przy cutscenkach
- crash przy na ekranie zapisu gdy podmieniało się zapisy w tle
- atak podczas biegnięcia w bok nie powoduje ataku w biegu
- brak fizyki podłogi/sufitu w budynkach
- ai ucieka tylko do następnego pokoju, potem stoi w miejscu
- crash gdy są błędy inicjalizacji rendera
- rzadki crash przy generowaniu bohaterów w podziemiach

10
Suggestions / CaRpg for mobile
« on: January 08, 2020, 13:53:30 PM »
I'm not planing to make mobile version in near feature. But it's open source so anyone can make it :P

11
News / [EN] Patch 0.12.2
« on: October 27, 2019, 12:36:14 PM »
Who known when new version will be released so it makes no sense to keep patched bugs on github :P

Patch requires version 0.12, extract all files to same folder and overwrite existing items.
CaRpg patch 0.12.2 (2 MB)

Changes:
Code: [Select]
+ MP packet logger
- crash when entering location when on leaving location team members was eating/drinking [Anonymous]
- longer waiting for clients that are slowly loading game [Leinnan]
- invalid calculations of when fast travel is available for clients
- improved take out/hide weapon animation

12
Newsy / [PL] Patch 0.12.2
« on: October 27, 2019, 12:34:00 PM »
Nowa wersja będzie nie wiadomo kiedy więc nie ma sensu trzymać załatanych bugów na githubie.

Patch wymaga wersji 0.12, należy wypakować do tego samego folderu nadpisując wszystkie pliki.
CaRpg patch 0.12.2 (2 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ logowanie pakietów MP
- crash przy wchodzeniu do lokalizacji jeśli przy wychodzeniu z poprzedniej członkowie drużyny jedli/pili [Anonymous]
- dłuższe czekanie na klientów u których gra powoli się ładuje [Leinnan]
- nieprawidłowe ustalanie kiedy możliwa jest szybka podróż u klienta
- poprawki do animacja wyjmowania/chowania broni

13
Błędy / Multiplayer- ładowanie nowej lokacji
« on: October 23, 2019, 16:31:21 PM »
Jak się crashuje to możesz kliknąć wyślij raport. Wyskakuje ci coś takiego? Tu akurat te zalogowane pakiety się nie przydadzą bo to nie problem na linii serwer <-> klient.

Co do tych wnęk to wydawało mi się że usunąłem wszystkie jak masz jakieś przykład to podeślij zapis to popatrzę jak się tam wygenerowało.

Chyba używałem tego ale mocno poprzerabiałem od tamtego czasu:
http://www.roguebasin.com/index.php?title=Dungeon-Building_Algorithm


14
Błędy / Multiplayer- ładowanie nowej lokacji
« on: October 13, 2019, 19:10:43 PM »
Testowałem z bratem MP i u mnie działał... :( Grałeś na linuxie?

Jak by się wam kiedyś nudziło to dodałem w trochę nowszej wersji logowanie pakietów. W configu trzeba dodać linijkę "packet_logger = 1" i wtedy przy każdym uruchomieniu zapisuje w "packets/log_DATA.bin" co zostało odebrane przez klienta.

https://drive.google.com/file/d/1Nw75RQ7VoaA5GFjsBWutXxiJtnjZHFUc/view?usp=sharing

Changelog:
Code: [Select]
+ MP packet logger
- crash przy wchodzeniu do lokalizacji jeśli przy wychodzeniu z poprzedniej członkowie drużyny jedli/pili [Anonymous]

15
Błędy / Multiplayer- ładowanie nowej lokacji
« on: October 01, 2019, 22:12:26 PM »
A masz może ten zapis 'saves/multi/2.sav'? Wczytałbym i może u mnie też się wywali.

Pages: [1] 2 3 ... 17