September 19, 2017, 13:50:49 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tomashu

Pages: [1] 2 3 ... 13
1
News / New version 0.5
« on: September 07, 2017, 21:28:41 PM »
There was long time without new version but finally it is here. Main changes: stamina, special actions per class (dash, bull's charge, animal ally), faster loading at startup and as usual fixed old bugs ::)

Download:
CaRpg 0.5 (107 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ player actions (rogue - dash, hunter - animal ally, warrior - bull's charge)
+ stamina - used by attacking, blocking
+ new items: cup, golden cup, golden bar, plate, sausage, soup, stew, fish, fish meat, healing herb, green herb, frying pan
+ new resource manager, loading when required (units, items, buildings, objects, textures, music) not on start of game, new pak format
+ loading spells, dialogs, unit, buildings from file
+ loading list of required entities from file
+ bow arrow speed depends on bow type & skill [Paradox Edge]
+ autowalk (key F)
+ support for missing textures and meshes for items loading
+ allow game start without sound drivers
+ removed main quest until it's more complete
+ support for transparent items
+ new commands forcequest, stun, refresh_cooldown
- fixed rare pathfinding crash inside city/village
- fixed world map not sent to clients randomly
- fixed last item not visible in controls change panel
- fixed orc gorush always picking shaman class for random
- fixed orc gorush never getting more healing potions as intendent
- fixed incorrect number of items generated for innkeeper and orc blacksmith
- fixed crash when entering cave/encounter with animals
- fixed crash when using $ in textbox
- fixed crash in ecounter deliver parcel when parcel was not in inventory
- fixed crash when loading game on worldmap and player is disconnected
- fixed rare crash when generating village
- fixed tournament heroes being generated in any city, not only chosen one
- fixed window focus bug
- fixed problems with cursor when window was far from center
- fixed "iron vain" typo
- fixed invalid player name
- fixed carried inventory weight effect on run speed
- fixed many animations speed affected by walk speed (drop item, pickup)
- fixed compability with pre 0.3 village hall broken in 0.4.20
- fixed fields texture in villages
- fixed item icon not using armor texture overrides (mithril, dragonscale)
- fixed objects around buildings from village spawning inside city townhall
- fixed journal blocking quicksave/quickload

2
Newsy / Nowa wersja 0.5
« on: September 07, 2017, 21:25:59 PM »
Dawno nie było żadnej nowej wersji ale w końcu jest. Z główny zmian: wytrzymałość/stamina, specjalne akcje per klasa (pęd, bycza szarża, zwierzęcy sojusznik), szybsze wczytywanie na początku no i standardowo naprawione stare bugi.  ::)

Download:
CaRpg 0.5 (107 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ specjalne akcje (łotrzyk - zryw, łowca - zwierzęcy sojusznik, wojownik - bycza szarza)
+ wytrzymałość - używana do atakowania, blokowania
+ nowe przedmioty: kielich, złoty kielich, talerz, kiełbasa, zupa, gulasz, surowa ryba, ryba, leczące ziele, zielone ziele, patelnia
+ nowy menadżer zasobów, wczytywanie gdy potrzeba a nie na początku gry (jednostki, przedmioty, budynki, obiekty, tekstury, muzyka), nowy format pak
+ wczytywanie z pliku zaklęć, dialogów, jednostek, budynków
+ wczytywanie listy wymaganych encji z pliku
+ szybkość strzały zależy od umiejętności i rodzaju łuku [Paradox Edge]
+ automatyczne chodzenie (domyślnie klawisz F)
+ obsługa brakujących tekstur i modeli dla przedmiotów w trakcie wczytywania
+ możliwość włączenia gry bez głośników/słuchawek
+ tymczasowo usunięty głowny quest dopóki nie jest ukończony
+ przezroczyste przedmioty
+ nowe komendy konsoli forcequest, stun, refresh_cooldown
- naprawiony rzadki crash podczas wyszukiwania ścieżek w mieście/wiosce
- naprawiony błąd z losowym nie wysyłanie mapy świata do klientów
- naprawiony brak widoczności ostatniego elementu na liście sterowania
- ork gorush nie zawsze wybiera losowo szamana
- ork gorush ma więcej miksturek gdy awansuje
- naprawiona nieprawidłowa liczba przedmiotów wygenerowana u handlarzy
- naprawiony crash przy wchodzeniu do jaskini/losowego spotkania ze zwierzętami
- naprawiony crash przy używaniu $ w polach tekstowych
- naprawiony crash przy braku paczki podczas spotkania w queście z dostarczaniem paczki
- naprawiony crash serwera gdy gracz opuści grę podczas wczytywania mapy świata
- naprawiony rzadki crash przy generowaniu wioski
- naprawiony błąd z generowanie uczestników turnieju w innych miastach niż docelowe
- naprawiony błąd z wykrywaniem że okno gry jest aktywne
- naprawione problemy z kursorem gdy okno jest przesunięte
- naprawione nieprawidłowe imie gracza
- naprawiony wpływ obciążenia na szybkość biegu i niektóre animacjie (wyrzucanie, podnoszenie przedmiotów)
- naprawiona niekompatybilność z wioskami z przed wersji 0.3
- naprawione tekstury pola w wioskach
- naprawione generowanie obrazków przedmiotów które mają inne tekstury (mithrilowe)
- naprawione generowanie obiektów z wioski w środku ratusza
- naprawione blokowanie szybkiego zapisu/wczytywanie przez otwarty dziennik

3
Bugs / Reporting bugs
« on: September 06, 2017, 08:59:28 AM »
Everything is finished for new version but i found bug when testing... random crashing inside city/village. It was reported before but now i managed to reproduce it. I don't want to push new version until it's fixed.

4
Bugs / Reporting bugs
« on: August 16, 2017, 13:00:34 PM »
This bug is probably fixed in new version that will be available in this month. Sorry for waiting.

5
Discussions / Is this game dead?
« on: May 12, 2017, 16:19:34 PM »
It is zombie until there will be update :(

6
Pomysły / Kamera
« on: May 09, 2016, 08:45:41 AM »
1. Ok
2. Można patrzeć do tyłu i obracać (domyślnie klawisz V)
3. To by wymagało sporej zmiany sterowania

7
Support / Broken Fonts
« on: April 30, 2016, 10:52:06 AM »
Thanks!

There is now new version available, it contains this fix and some more :)

8
News / Patch 0.4.20
« on: April 30, 2016, 10:44:54 AM »
Probably last patch version before 0.5, there is no bugs left :P

Patch:
CaRpg 0.4.20 for versions 0.4, 0.4.10 (1.83 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ added code to prevent font loading failure on windows 10 [XNautPhD]
+ added code to turn off sound and music if initializing sound driver fails [XNautPhD]
+ update FmodEx library to newest version
- fixed new version dialog not showing up
- fixed ai not buying medium armor if they have none if this is their best skill
- fixed wrong displayed count for ground items with count > 255 in MP
- fixed memory leaks created in previous version
- fixed memory leak for bow animation and unit shape in create character panel
- fixed memory leaks in dialog window with checkbox
- fixed bandit archer have 10% change to carry two bows
- fixed potion or food not disappearing after consume when unit is killed for client
- fixed memory leak with loading armors from file
- fixed message box not showing on task bar
- fixed english translation typo for quest delivery letter
- fixed taking out bow when changing level cause bugs [Vinur_Gamall]
- fixed spawning goblins quest boss in random room when loading game after talking with innkeeper (pre 0.4 saves)
- fixed killing/breaking action of units using objects will make them stuck inside object
- fixed breaking action of units drinking/eating will cause item to stay in hand
- fixed message about not accepting pvp when client accepted pvp from server
- fixed ultra rare crash on create character panel [Vinur_Gamall]
- fixed bow animation on create character panel [Vinur_Gamall]

9
Newsy / Patch 0.4.20
« on: April 30, 2016, 10:42:50 AM »
Prawdopodobnie ostatnia wersja patchów przed 0.5, więcej bugów nie ma :P

Patch:
CaRpg 0.4.20 dla wersji 0.4, 0.4.10 (1.83 MB)

Zmiany:
Code: [Select]
+ dodana obsługa nieudanego wczytywania czcionek w windows 10 [XNautPhD]
+ dodana obsługa wyłączania dźwięku w przypadku błędów inicjalizacji sterownika dźwięku [XNautPhD]
+ aktualizacja biblioteki FmodEx do najnowszej wersji
- naprawione wyświetlanie komunikatu o nowej wersji
- naprawione ai nie kupował średniego pancerza gdy nie miał żadnego a był to najlepszy skill
- naprawiona zła wyświetlana ilość przedmiotów na ziemi w MP gdy było ich ponad 255
- naprawione wycieki pamięci z poprzedniej wersji
- naprawiony wyciek pamięci z animacji strzelania i fizyki w ekranie tworzenia postaci
- naprawiony wyciek pamięci w oknach dialogowych z checkboxem
- naprawiona szansa 10% bandyty łucznika na posiadanie dwóch łuków
- naprawione nie znikanie jedzonego przedmiotu gdy postać umiera w MP
- naprawione wycieki pamięci przy wczytywaniu pancerzy z pliku
- naprawione nie wyświetlanie ikony na pasku zadań gdy wyskoczył błąd
- naprawione literówki w zadaniu dostarczenia listu w angielskiej wersji
- naprawiony błąd gdy postać wyciąga łuk przy zmianie poziomu [Vinur_Gamall]
- naprawione pojawianie się bosa w losowym pokoju po wczytaniu w jednym zadaniu (zapisy z przed 0.4)
- naprawione zabijanie/przerywanie akcji jednostki powodowało uwięzienie w obiekcie
- naprawione przerywanie akcji jedzącej jednostki powodował pozostanie przedmiotu w dłoni
- naprawiona wiadomość o niezaakceptowaniu pvp gdy się to zrobiło
- naprawiony ultra rzadki crash na ekranie tworzenia postaci [Vinur_Gamall]
- naprawiona animacja łuku na ekranie tworzenia postaci [Vinur_Gamall]

10
Support / Broken Fonts
« on: April 28, 2016, 08:42:44 AM »
Thats good but bad too :P It shouldn't require to turn on firewall to play game. I'll try to fix it in next versions.
Can you post log, I'm still curious about one thing. Thanks!

11
Support / Broken Fonts
« on: April 27, 2016, 11:21:57 AM »
Here is new version to try https://www.dropbox.com/s/n19ul299r9eh5nm/carpg_patch_4_12.zip?dl=0
I added that when sound failed to initialize it will turn off sound & music but will not crash.

For opening font try this: http://superuser.com/questions/957907/unable-to-install-fonts-on-windows-10
Maybe this will fix issue with adding font resource, maybe not. But it's stupid to turn firewall to start game. I added fallback to don't use this font file (it will use some default font like Arial).

Show your log, Thanks for checking :)

12
Support / Broken Fonts
« on: April 26, 2016, 09:58:39 AM »
Here is something to try: https://www.dropbox.com/s/6wo7wovagflwauc/carpg_patch_4_11.zip?dl=0
Nothing realy changed since version 0.3 but there was error with checking number of fonts added (if more than 1 font was added it returned error).

If this helped post log.txt, I want to check what it returned :) Chrome still crashes?

If not post log.txt. And what system do you have? Can you open font by double click?

Thanks!

13
Support / Broken Fonts
« on: April 25, 2016, 10:34:49 AM »
This is a weird problem, probably connected to too long file paths.

Can you check if there are files in folder data/fonts? What is full path to otf file? For example 'C:\Users\Tomashui\Source\Repos\carpg\bin\data\fonts\Florence-Regular.otf'.. There is windows limit to ~250 characters.

14
Bugs / Reporting bugs
« on: March 22, 2016, 10:53:08 AM »
If you have french locale and all characters are displayed correctly with ascii this will be feature for 0.6.
Else this will be bug for 0.5 version.

Currently this depends on system locale so french accents don't display correctly on my system.

15
Bugs / Re: Reporting bugs
« on: March 22, 2016, 09:58:00 AM »
Files are encoded with utf-8, for now only ascii works :( I added task for utf-8 support: https://github.com/Tomash667/carpg/issues/44

When using ascii i put this in menu.txt:
Code: [Select]
newGame = "? â ç é ? ? ë î ? ô ? ? ü ?"In game it shows as included image, some accents are missing :( If this happen for you with ascii encoding I will fix it with 0.5 version.

Characters copied from here https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_francuski but some of them are saved as ?.

Pages: [1] 2 3 ... 13